Förhindra översvämningsskador

Hur kan du förhindra översvämningsskador?

  1. Se till att gårdens lutningar leds bort från byggnaden (ett fall på 15 cm på en sträcka av 3 meter).
  2. Granska eller låt granska byggnadens täckdiken minst vart tionde år.
  3. Kontrollera att dikena på byggplatsen är funktionsdugliga.
  4. Anslut dig till det kommunala dagvattennätet, om det finns ett sådant på ditt område.
  5. Se till att ditt avloppssystem och avloppspumparna (om du har sådana) är i skick.
  6. Förvara i källarutrymmen varor som är känsliga för fuktskador på minst 10 cm:s höjd från golvet.
  7. Skaffa en bakslagsventil till ditt avlopp.