Hälsoutredning för personförsäkring

För att kunna bevilja personförsäkring behöver vi en utredning över den försäkrades hälsotillstånd. Hälsotillståndet utreds enligt ditt val antingen med en elektronisk hälsoutredning eller med en hälsoutredningsblankett i pappersformat. Vi behandlar uppgifterna om hälsotillstånd konfidentiellt.

Du kan fylla i den elektroniska hälsoutredningen via en skyddad förbindelse i Mina sidor. Mina sidor är en avgiftsfri tjänst för Ifs kunder, där du tryggt kan sköta dina försäkrings- och ersättningsärenden. Skicka in hälsoutredningen snarast möjligt och i varje fall innan offertens giltighetstid löper ut. Försäkringen kan träda i kraft tidigast från den dag som den elektroniska hälsoutredningen har lämnats in.

Vi skickar dig hälsoutredningsblanketten i pappersformat per post. Återsänd blanketten i svarskuvertet så fort som möjligt och i varje fall innan offertens giltighetstid löper ut. Försäkringen kan träda i kraft tidigast från den dag som hälsoutredningen har undertecknats.

Svara på frågorna i hälsoutredningen enligt givna anvisningar. Det är viktigt att du besvarar frågorna sanningsenligt och fullständigt. Felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan leda till att bolagets ansvar begränsas i efterskott.

När du fyllt i hälsoutredningen, ska den dateras och undertecknas av alla parter. Uppgifterna i den elektroniska hälsoutredningen bekräftas med en din elektroniska signering och identifieringen sker med hjälp av dina personliga webbankskoder.

På hälsodeklarationsblanketten ger du också ditt samtycke till att If kan begära kompletterande information om den försäkrades hälsotillstånd av vårdinrättningarna för att kunna fatta beslut om ansökan om försäkring. Försäkringstagaren bekräftar också förmånstagarförordnandet.

Beviljandet av försäkring avgörs utifrån uppgifterna om hälsotillståndet hos den person som ska försäkras. Försäkringen kan antingen beviljas i normal ordning, med begränsande villkor eller mot höjd försäkringspremie. Det kan också hända att beviljandet av försäkringen flyttas fram eller att försäkringen inte alls kan beviljas. Vi meddelar dig om beslutet om beviljande av försäkring på försäkringsbrevet eller med ett separat brev.