Vårdkostnadsskydden i Flexi upphör under år 2016 – If erbjuder nytt skydd i stället

Vårdkostnadsskydden i Flexi upphör under år 2016. Uppsägningen gäller alla försäkrade med vårdkostnadsskydd i Flexi. Vi beklagar att skyddet upphör och vill säkerställa att våra kunder också i fortsättningen har skydd i händelse av vårdkostnader. Därför erbjuder vi våra kunder i stället för vårdkostnadsskyddet en ny produkt som ersätter vårdkostnader med förnyade villkor.

Varför görs ändringarna?

Orsaken till att vårdkostnadsskyddet sägs upp är att detta försäkringsskydd redan flera år varit förlustbringande – ökningen av skadekostnaderna har inte kunnat kompenseras genom en höjning av priset på skyddet. Enligt lagen är det inte heller möjligt att göra sådana betydande förändringar i försäkringens innehåll som skulle behövas för att skapa en ekonomiskt hållbar grund för skyddet. (17 a § och 20 a § i lagen om försäkringsavtal)

På vilket sätt informeras kunderna om att vårdkostnadsskyddet i Flexi upphör?

Kunden får en anmälan om uppsägningen och ett försäkringsförslag med nytt vårdkostnadsskydd per post senast en månad före försäkringsperiodens slut. Brevet innehåller uppgifter om skillnaderna mellan det nya vårdkostnads­skyddet och det skydd som upphör samt anvisningar för hur kunden ska gå till väga för att godkänna försäkrings­förslaget med det nya skyddet.

Om vårdkostnadsskyddet i Flexi i tiderna har tagits åt en minderårig? Till vem skickar If information om att skyddet upphör och föreslår nytt skydd?

Om den försäkrade redan har fyllt 18 år, skickar vi erbjudandet om det nya skyddet samt uppsägningsanmälan för kännedom direkt till den försäkrade. Till försäkringstagaren skickar vi den egentliga anmälan om uppsägning av Flexi. Om den försäkrade fortfarande är under 18 år, skickas både uppsägningsanmälan och erbjudandet till försäkringstagaren.

När träder uppsägningen i kraft?

Uppsägningarna träder i kraft från och med 1.1.2016 när kundens egen försäkringsperiod löper ut. Fram till dess gäller vårdkostnadsskyddet i Flexi på normalt sätt och det är fortfarande möjligt att söka ersättning från försäkringen. Utbetalningen av sådana ersättningar som redan tagits upp till behandling fortsätter som tidigare.

Vilka är de största skillnaderna mellan det skydd som upphör och det nya vårdkostnadsskyddet?

Det nya skyddet har en självrisk på 500 euro per försäkringsperiod. Självrisken dras av från de vårdkostnader som uppstått en gång under varje försäkringsperiod, oberoende av om det är fråga om en ny eller tidigare konstaterad sjukdom eller skada.

Resekostnader, såsom taxiresor eller resekostnader i anslutning till användning av egen bil ersätts inte från det nya skyddet. För 18 år fyllda är det nya vårdkostnadsskyddet inte i kraft i de specialgrenar som anges i villkoren, vid tävlingsidrott eller träning inför sådan. Kunder som omfattas av If Förmånsprogram får mot tilläggspremie skydd för de flesta idrottsgrenarna.

Förutsätter det nya vårdkostnadsskyddet en ny hälsodeklaration?

Kunden får det nya vårdkostnadsskyddet som erbjuds i försäkringsförslaget i kraft utan hälsodeklaration, varför de försäkrade också framöver får skydd för sådana sjukdomar som redan konstaterats. Eventuella begränsande villkor gällande sjukdomar överförs till det nya försäkringsskyddet.

När träder det nya vårdkostnadsskyddet som If erbjuder i kraft?

Kundens försäkringsskydd fortsätter utan avbrott, om kunden godkänner försäkringsförslaget med det nya vårdkostnadsskyddet. Vi erbjuder alltså nytt vårdkostnadsskydd i stället för vårdkostnadsskyddet i Flexi som nu sägs upp, men kunden ska separat godkänna det nya skyddet. Efter att kunden godkänt försäkringsförslaget träder det nya skyddet i kraft genast efter att Flexi upphört, och försäkringsskyddet fortsätter då utan avbrott.

Var kan jag få mer information?

Ifs specialister hjälper dig gärna i alla försäkringsärenden per telefon på numret 010 19 19 20 må–fr kl. 8–20. Du kan också skicka ett meddelande till oss via Mina sidor. Logga in på Mina sidor med dina nätbankskoder. Du kan även kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) som ger avgiftsfri rådgivning i försäkringsärenden.