Ofta ställda frågor

Jag glömde att ta med på resan till Spanien tillräckligt med blodtrycksmedicin. Jag fick ett nytt recept av en läkare och jag köpte medicinet. Ersätter Aktivskyddet läkararvodet och medicinet?

Kostnaderna ersätts inte på basen av resenärförsäkringen, eftersom sjukdomen inte har uppkommit under resan. Det är inte heller fråga om akut vård för en tidigare konstaterad sjukdom vars tillstånd har förvärrats under resan. Det att man glömmer att ta med tillräckligt med medicin ersätts således inte.

Jag var med min 8-åriga dotter på resa i Tallinn. Dottern spydde och förlorade medvetandet. På sjukhuset konstaterades att hennes blodsocker var märkbart förhöjt. Diagnosen var diabetes. Ersätter Aktivskyddet vårdkostnaderna?

Försäkringen ersätter kostnader orsakade av sjukdom för en tid av högst 90 dagar från det att vården har börjat. Nödvändiga merkostnader för resa och inkvartering ersätts, ifall resan avbryts.

Jag köpte en telefon vars display gick sönder efter att den föll till marken (inom 180 dagar räknat från köpdatumet). Ersätter försäkringen reparationen av telefonens display?

Kostnaderna för reparation av telefonens display ersätts på basen av försäkringen.

Jag köpte en diskmaskin, vilken levererades till mitt hem. Då jag öppnade paketet märkte jag en stor bula på framsidan av diskmaskinen. Ersätter köpskyddet denna skada?

Nej, ersättning bör anhållas från det företag som skötte leveransen av diskmaskinen. Kontakta transportföretaget för att få mera information.

Jag köpte en Playstation konsol till min gudsson. Konsolen föll i golvet, då vi flyttade den till hans rum. Ersätter försäkringen skadan?

Köpskyddet gäller endast  kortinnehavaren. Därmed är försäkringen inte i kraft för gudssonen. Skadan kan möjligtvis ersättas från gudssonens familjs hemförsäkring.

Jag var på golfresa i Thailand. Redan under andra dagen skadade jag min hand. Detta ledde till att jag inte kunde spela med min sjuka hand och jag beslöt att resa tillbaka till Finland. Ersätter Aktivskyddet flygbiljetterna och de förlorade resedagarna?

Avbrytningen av resan ersätts inte, eftersom den sjuka handen inte har varit den tvingande orsaken till att resan avbröts. Enbart det att resans syfte (att spela golf) blev förändrat är inte enligt försäkringsvillkoren en ersättnings berättigande avbrytningsorsak. Försäkringen ersätter inte de förlorade resedagarna, eftersom skadan inte förorsakade sjukhusvistelse.​

Jag köpte en ny vindruta till bilen, som gick sönder av ett stenskott. Min bilförsäkring innehåller skydd för vindruta och via den ersattes bytet av vindruta. Ersätter kortets köpskydd försäkringens självriskandel på 50 €?

Din vindruta har gått sönder av en yttre orsak, alltså stenskott. Om du har betalat bytet av vindrutan med ditt kreditkort och skadan har inträffat medan köpskyddet är i kraft (180 dagar efter inköps- eller leveransdag), kan du söka ersättning för självriskandelen på basen av kreditkortets köpskydd. Ingen självriskandel tillämpas i köpskyddet.

Min semesterresa annullerades på grund av en nära anhörigs allvarliga sjukdomsfall och som följd av detta betalade jag annulleringskostnader av resan 50 €/person. Ersätter försäkringen annulleringskostnaderna? Jag betalade kostnaderna för hela ressällskapet (5 personer) med kreditkortet.

Resenärförsäkringen är i kraft på alla utlandsresor som börjar i Finland. Resans annulleringskostnader 50 €/person ersätts på basen av försäkringen för de personers del, som bor med dig i samma hushåll. Ingen självriskandel tillämpas för annulleringskostnader av resa.

Vad betyder definitionen ”Resenärförsäkringen gäller endast när minst 50 % av de totala, omedelbara resekostnaderna som betalas före resans början, har betalats med kreditkortet”?

För att försäkringsskyddet i samband med ditt kreditkort skall vara i kraft, måste du använda kortet för betalning av resekostnaderna. Enligt definitionen bör du betala minst hälften av resekostnaderna med kreditkortet före resans början. För att försäkringen också ska täcka andra resor än sk. paketresor, kan vi godkänna din utlandsresa att tillhöra försäkringsskyddet, om du har reserverat inkvarteringen med ditt kreditkort före resans början och du betalar inkvarteringskostnaderna med ditt kreditkort.
Ifall det är fråga om till exempel en bilresa och inkvarteringar bokas också under resan, ber vi att spara de kvitton du har betalt med kreditkortet gällande både inkvarterings- och bränslekostnaderna.

Mitt flyg från Helsingfors till New York försenades med 6 timmar. Kan jag söka ersättning för flygresans försening?

Försenad flyg ersätts ínte.