Nyhetsartikel, 4 augusti 2009
Årligen omkommer cirka 350 finländare i trafikolyckor. Trafiksäkerheten är ett regelbundet återkommande tema inför skolstarten. Även om man själv skulle bete sig klanderfritt i trafiken, räcker det inte alltid till. Varannan bilist gör sig skyldig till fortkörning.

Inför höstens skolstart är säkerheten på skolvägarna åter ett aktuellt tema. Var tredje finländare skulle trygga barnens skolväg genom att lära sig rutten till skolan tillsammans på förhand. Bland föräldrarna till elever i första klassen tycker nästan hälften att den viktigaste säkerhetsfaktorn på barnets skolväg är att lära sig rutten.

– Att någon följer barnet till skolan ansågs också som viktigt och mer än var femte som svarat på enkäten anser att sällskapet av en vuxen är det bästa sättet att trygga barnets skolväg. Den näst viktigaste säkerhetsfaktorn är användningen av reflexväst. I synnerhet kvinnor upplever att reflexvästar bidrar till att öka säkerheten, berättar informatör Anni Kuusisto på If.

På väg till och från skolan är barnen ofta tvungna korsa körbanan och använda övergångsställen utan signalreglering. Varannan finländare önskar därför fler leder för lätt trafik längs skolvägarna.

– Var tionde som svarat på enkäten önskar dessutom hårdare straff för förseelser vid övergångsställen. Detta framgick av de öppna enkätsvaren, där två tredjedelar gav sina åsikter, fortsätter Kuusisto. Trafiksäkerheten upplevs således som en viktig fråga.

Finländarna är dåliga på att använda handsfree

I genomsnitt två av tre bilister talar i mobiltelefon utan handsfree. Detta syns mest bland gruppen förare under 45 år. På landsbygden kör i sin tur var femte utan säkerhetsbälte.

– I verkligheten är andelen som kör utan säkerhetsbälte säkert större. Enligt Trafikförsäkringscentralen är den vanligaste förseelsen redan enbart vid olycksfallen med dödlig utgång uttryckligen att man låtit bli att använda säkerhetsbälte, berättar skadeskyddsexpert Mika Luhtala.

De finländare som svarat på enkäten har dessutom gjort sig skyldiga till följande förseelser:
- kört för fort (53 %)
- gått mot rött ljus (37 %)
- ätit medan de kört bil (28 %)
- läst kartan medan de kört bil (11 %)
- kört mot rött ljus (9 %)

– Åldern är emellertid en viktig faktor när det gäller skillnader i trafikbeteendet. Den äldsta åldersgruppen i enkäten, dvs. personer i åldern 55–64 år, gör sig klart mindre ofta skyldiga till ovan nämnda förseelser jämfört med andra åldersgrupper, summerar Luhtala.

I trafiksäkerhetsutredningen i juli deltog cirka 1 000 finländare i körkortsåldern. Enkäten genomfördes av SalesQuestor.

Ytterligare information: Mika Luhtala, skadeskyddsexpert, tfn 010 514 1702, Anni Kuusisto, kommunikation, tfn 010 514 0067

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Våra 6 900 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar vi också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

 Fill the correct Location property of this webpart. ( Go to Settings list )