Regler – If Trygghetsfond

Medel ur If Trygghetsfond som beviljas för att öka tryggheten kan sökas av daghem, skolor, klubbar, föreningar och motsvarande organisationer med verksamhet i Finland. Stipendiet kan beviljas exempelvis för finansiering av reflexvästar, cykelhjälmar och andra motsvarande anskaffningar.

Objekt

Stipendiet kan sökas för projekt eller anskaffningar som ökar tryggheten och för vilka inte ordnats någon annan finansiering eller där Ifs stipendium kan utgöra en del av finansieringen. If beviljar högst en donation till ett och samma objekt.

Donationernas storlek och överlåtelse

Ett enskilt objekt kan beviljas en donation om högst 5 000 euro. Ingen undre gräns har fastställts för donationssumman. Objektet väljs av en jury som består av representanter för If.

Stipendiet kan endast användas för det syfte som det beviljats. If kan i vissa fall också leverera donationen i form av varor, om det är ändamålsenligt för stipendiemottagaren. (Exempelvis kan Ifs samarbetspartner leverera reflexvästar förmånligare än till detaljhandelspris.)

Om överlåtelsen av stipendiet avtalas från fall till fall. Stipendiemottagarens kontaktperson förbinder sig att rapportera till If om hur projektet framskrider ända tills det fullföljts. Om projektet eller anskaffningen inte genomförs, är stipendiemottagaren skyldig att återbetala donationen i sin helhet.

Ansökan

Ansökningstiden är ett kalenderår, t.ex. 1.1–31.12.2013. Ansökan gäller ifrågavarande kalenderår.

Ansökningarna görs på webben med den blankett som finns på adressen www.if.fi. I ansökan namnges som kontaktperson den person som ansvarar för projektet eller anskaffningen.

Beviljande av stipendier

Ansökningarna behandlas samlat i mitten av varje månad (t.ex. på mötet i juni behandlas alla ansökningar som lämnats in i maj). Trygghetsfonden tar sommarpaus i juli, varför alla ansökningar som kommit in i juni och juli behandlas på mötet i början av augusti.

Vi kan inte ge några beslut på förhand. Stipendiemottagarna underrättas per telefon eller per e-post.
If har rätt att berätta om stipendiemottagarna på sina webbsidor och i annan kommunikation efter eget gottfinnande. Stipendiemottagaren har också rätt att informera om projektet på det sätt som avtalas med If separat.

Stipendiet ska utnyttjas inom sex månader efter att det beviljats.