HälsoPlus-försäkring

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Begär offert
 1. Sjukvårdsförsäkring för anställda
If HälsoPlus förhindrar inte dig eller dina anställda från att insjukna, men den kan förkorta väntetiden på vård och påskynda återgången till arbetet.


​TA en hälsoplus FÖRSÄKRING FÖR SÄKERHETS SKULL

FÖRSÄKRADE KAN VARA

 • företagaren eller en namngiven anställd (individuell försäkring)

 • hela personalen eller en bestämd persongrupp (gruppförsäkring, minst 5 personer).

VÄLJ BLAND VÅRA TRE SERVICEMODELLER FÖR VÅRDKOSTNADSSKYDDET DET LÄMPLIGASTE ALTERNATIVET

 • Internet
 • Telefon
 • Företagshälsovård

​​FÖRDELAR FÖR ARBETSGIVAREN:

 • personalförmån, som motiverar och engagerar personalen

 • förbättrar företagsbilden

 • en tilläggsförmån vid rekryteringen av nya anställda

 • kostnaderna är lätta att budgetera

 • kostnadsbesparingar bl.a. i form av minskad sjukfrånvaro

 • försäkringspremierna är i regel avdragsgilla i beskattningen

 • försäkringen är lätt att ta – i gruppförsäkringen behövs inga hälsodeklarationer.

FÖRDELAR FÖR ARBETSTAGARNA:

 • snabb och högklassig sjukvård

 • snabbare återställd arbetsförmåga > ekonomisk trygghet

 • lätt att söka ersättning

 • konkret tilläggsförmån.​​

Hälsodeklaration

​​ Fyll i hälsodeklaration

Anvisningar för hälsoplus försäkring​

Anvisningarna vid skada varierar beroende på vilken servicemodell du valt för ditt företag
Internet servicemodel
Telefon servicemodel
Företagshälsovårds servicemodel​


Internet servicemodel

Sjukvård på valfritt ställe

Internet servicemodel lämpar sig för sådana försäkringstagare som vill att arbetstagaren kan uppsöka vård på valfritt ställe, när som helst. Arbetstagaren betalar själv kostnaderna för vården och söker därefter ersättning med Internet-skadeanmälan. För mer omfattande kostnader, såsom vid operationer, kan du begära betalningsförbindelse av oss på förhand.

Försäkringen ersätter

 • läkararvoden till följd av sjukdom eller olycksfall, undersökning, vård och läkemedel som ordinerats av läkare samt sjukhusavgifter upp till avtalade försäkringsbelopp
 • självrisken är kan väljas, exempelvis 50 euro/läkarkonsultation.

Försäkringen ersätter inte

 • exempelvis kostnader för sedvanliga hälsokontroller eller resekostnader. I försäkringsvillkoren redogörs närmare för dessa och andra begränsningar.

Försäkringen gäller

 • dygnet runt på arbetstid och på fritiden
 • till 70 års ålder
 • så länge som anställningen eller företagarverksamheten pågår med beaktande av ovannämnda åldersgränser
 • vid idrott med undantag av licensbelagd föreningsidrott
 • överallt i världen. Från vårdkostnadsskydden ersätts emellertid endast vård som givits i Finland (vid resor utomlands rekommenderar vi som tilläggsskydd reseförsäkring).​
​​​

Telefon servicemodel

Sjukvård i Terveystalo If-sjukvårdstjänsten

Telefon servicemodel lämpar sig för försäkringstagare som vill att ersättningsansökan görs smidigt i samband med läkarbesöket. Om arbetstagaren insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, ringer han eller hon upp Terveystalo If -sjukvårdstjänsten, telefon 010 514 8060. Under samtalet bokar mottagningssköterskan läkartiden och fyller i ersättningsansökan. I samband med läkarbesöket kontrollerar och undertecknar arbetstagaren den förhandsifyllda ersättningsansökan och betalar självrisken. If och vårdinrättningen sköter dokumenttrafiken. Arbetstagaren söker med Internet-skadeanmälan ersättning för de läkemedel som han eller hon betalat.

Terveystalo If -sjukvårdstjänsten har öppet må–to kl. 7.30–17.00 och fr kl. 7.30–16.00. När telefontjänsten har stängt eller om arbetstagaren önskar anlita någon annan vårdinrättning utöver Terveystalo, kan han eller hon uppsöka valfri läkare, och söka ersättning för vårdkostnaderna med Internet-skadeanmälan.

Försäkringen ersätter

 • läkararvoden till följd av sjukdom eller olycksfall, undersökning, vård och läkemedel som ordinerats av läkare samt sjukhusavgifter upp till avtalade försäkringsbelopp
 • självrisken kan väljas, exempelvis 50 euro/läkarkonsultation.

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för sedvanliga hälsokontroller eller resekostnader. I försäkringsvillkoren redogörs närmare för dessa och andra begränsningar.

Försäkringen gäller

 • dygnet runt på arbetstid och på fritiden
 • till 70 års ålder
 • så länge som anställningen eller företagarverksamheten pågår med beaktande av ovannämnda åldersgränser
 • vid idrott med undantag av licensbelagd föreningsidrott
 • överallt i världen. Från vårdkostnadsskydden ersätts emellertid endast vård som givits i Finland (vid resor utomlands rekommenderar vi som tilläggsskydd reseförsäkring).​
​​​​​

Företagshälsovårds servicemodel

Sjukvård via företagshälsovården

Företagshälsovårds servicemodel lämpar sig för sådana försäkringstagare som vill koncentrera de anställdas sjukvård till företagshälsovården. Försäkringen utvidgar företagshälsovården genom att omfatta kostnader för vård av specialistläkare. Försäkringen kan också omfatta läkemedelskostnader.

I denna servicemodell uppsöker arbetstagaren först företagshälsovården. Läkaren ger vid behov en remiss till specialistläkare och -undersökningar. Med remissen får den försäkrade avgiftsfri vård utan avdrag för självrisk. Om arbetsgivaren har valt läkemedelsskydd till försäkringen, söker arbetstagaren med Internet-skadeanmälan ersättning för de läkemedel som han betalat.

Företagshälsovårds servicemodel är en gruppförsäkring och försäkringens pris fastställs utifrån ålders- och könsfördelningen i den försäkrade gruppen. Företagshälsovårds servicemodel kan väljas av företag som har avtal om företagshälsovård med en samarbetspartner inom Ifs sjukvårdsnätverk.

Försäkringen ersätter

 • på remiss av företagsläkaren undersökningar och vårdåtgärder av specialistläkare, inklusive t.ex. magnetröntgen och operationer
 • läkemedel, om arbetsgivaren också har valt läkemedelsskydd
 • ovan nämnda vårdkostnader samt sjukhusavgifter upp till avtalat försäkringsbelopp.

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för sedvanliga hälsokontroller eller resekostnader. I försäkringsvillkoren redogörs närmare för dessa och andra begränsningar.

Försäkringen gäller

 • dygnet runt på arbetet och fritiden (för vård krävs emellertid alltid remiss av företagsläkaren)
 • upp till 70 års ålder
 • så länge som anställningen pågår med beaktande av ovannämnda åldersgräns
 • vid idrott med undantag av licensbelagd föreningsidrott.

Vid resor utomlands rekommenderar vi som tilläggsskydd reseförsäkring. ​​​​

Tilläggsskydd

Till sjukvårdsförsäkringen fås tilläggsskydd i händelse av andra personrisker

Skydd i händelse av övergående arbetsoförmåga

Om företagaren eller arbetstagaren blir sjukskriven en längre tid, utbetalas från skyddet avtalad dagpenning efter självrisktiden. Förmånstagare kan vara företagaren eller arbetstagaren (den försäkrade) eller företaget (försäkringstagaren).

Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga

Om företagaren eller arbetstagaren blir bestående arbetsoförmögen, utbetalas från skyddet avtalat försäkringsbelopp. Förmånstagare kan vara företagaren, den anställda eller företaget. Försäkringsbeloppet utbetalas oberoende av eventuella, andra t.ex. lagstadgade, ersättningar. Engångsersättning kan också väljas att täcka bara allvarliga sjukdomar eller skador.

Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall

Om den försäkrade orsakas ett bestående men till följd av ett olycksfall, t.ex. förlorar sin tumme, utbetalas från skyddet den procentandel av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsklassen. Förmånstagare kan vara den försäkrade eller företaget. Försäkringsbeloppet utbetalas oberoende av eventuella andra, t.ex. lagstadgade, ersättningar.

Skydd i händelse av dödsfall

Om företagaren eller arbetstagaren avlider, utbetalas avtalat försäkringsbelopp från skyddet. Förmånstagare kan vara de anhöriga, en bestämd namngiven förmånstagare eller företaget. Försäkringsbeloppet utbetalas oberoende av eventuella, andra t.ex. lagstadgade, ersättningar.

Engångsersättning för allvarlig sjukdom och skada
Engångsersättning för allvarlig sjukdom och skada​ ersätter en engångsersättning, om arbetstagaren och/eller arbetstagarens barn insjuknar eller skadas allvarligt. Engångsersättningen kan användas till att täcka de kostnader som orsakas av ovannämnda situation.

 1. Sjukvårdsförsäkring för anställda