1. Lagstadgad Olycksfallsförsäkring
Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska arbetsgivaren teckna Lagstadgad Olycksfallsförsäkring i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar för sina anställda.

  Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar

 • olycksfall som inträffat i arbetet, på arbetsplatsen och på väg till eller från arbetet

 • yrkessjukdomar som orsakats i arbetet.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetsgivare med avlönade anställda. Försäkringen måste också tas för sådana ägare, bolagsmän och delägare i företaget som arbetar i företaget och äger högst 50 % av företaget.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till. Vid distansarbete täcker den lagstadgade olycksfallsförsäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet. Eventuella luckor i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan behändigt kompletteras med en frivillig If Distansarbetsförsäkring.

Du kan sköta alla ärenden som hänför sig till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i If Företagsfoldern. I foldern kan du bl.a. fylla i löneanmälan och det försäkringsintyg som behövs vid en skada samt beställa giltighetsintyg för försäkringen.​

Om ingen lön betalas för arbetet, omfattas det inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Företaget kan då teckna en Talkoförsäkring.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter

Med stöd av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar till följd av arbetsolycksfall och yrkessjukdom:

 • inkomstbortfall (dagpenning och olycksfallspension)

 • sjukvårdskostnader (bl.a. läkararvoden, läkemedel)

 • medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering

 • bestående men (menersättning)

 • familjepension

 • begravningsbidrag.

Visste du detta?

Det inträffar i regel fler olycksfall på fritiden än i arbetet. Dessutom är de anställda betydligt oftare sjukskrivna på grund av en sjukdom än ett olycksfall. Det lönar sig att komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet med en Sjukvårdsförsäkring för anställda och en Reseförsäkring. ​​​​


Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen för arbetstagare ger skydd och ersättning

Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på allmänbindande kollektivavtal. Med stöd av arbetstagarens död har de anhöriga rätt till ersättningssumman i enlighet med försäkringsvillkoren.

Försäkringsavgifterna uppbärs i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för alla personer som omfattas av ovan nämnda försäkring. Avgiften för Grupplivförsäkringen för arbetstagare är 0,067 % av lönesumman år 2014 (0,069 % år 2013). För kommuner och församlingar är premien emellertid 0,060 % av lönesumman (0,056 % år 2013).

Ersättningssumman fastställs på basis av förmånslåtarens ålder samt antalet förmånstagare som har rätt till ersättning. Dödsfallsersättningar utbetalas centrerat från Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool verkar i samband med Livförsäkringsaktiebolaget Retro.

Exempel:

En person avlider år 2014 vid 50 års ålder. Grundersättningen är då 16 360 euro och därtill utbetalas 7 370 euro för barn som har rätt till ersättning. Om dödsfallet har orsakats av ett olycksfall, utbetalas ersättningssumman förhöjd med 50 %.

Grundsumma

Den försäkrades
ålder vid dödsfallet
Den försäkrade har
avlidit 2014
-49 16 360
50 15 280
51 14 200
52 13 070
53 12 000
54 10 940
55 9 850
56 8 760
57 7 730
58 6 590
59 5 510
60- 4 550

Barntillägget är 7 370 euro.

Olycksfallstillägget är 50 % av grundbeloppets och barntilläggets sammanlagda belopp.

Läs mer (bl.a.) villkor och anvisningar för sökande av ersättning) om grupplivförsäkringen för arbetstagare (nytt fönster)​​​

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Information om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för försäkringsperioder som har börjat 1.1.2013 och därefter. Försäkringsbolagen har emellertid hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier som hänför sig till år 2012 och tidigare år.

Läs mer på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats (nytt fönster)​​​​

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare

Försäkringsskyldigheten beror på mängden av det arbete som hushållet låtit utföra under ett kalenderår. Om antalet arbetsdagar under samma kalenderår är fler än 12, ska hushållet teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring. Denna gräns gäller per hushåll och per kalenderår. Gränsen gäller således inte per anställd. Om man känner till att antalet arbetsdagar kommer att vara fler än 12, ska försäkringen tas genast när arbetet inleds.

Exempel:

Om sex personer arbetar två dagar är antalet arbetsdagar 12. Arbetsdagens längd saknar betydelse. Exempelvis betraktas vid deltidsarbete redan ett arbetspass som en arbetsdag. Det har heller ingen betydelse om arbetet utförs på en vardag, lördag eller söndag.

Du kan teckna arbetsolycksfallsförsäkring hos If samt arbetspensionsförsäkring hos Varma enklast genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 19 15 00. Vi står till tjänst vardagar kl. 8.00–17.00.

Olycksfallsförsäkringspremien fastställs enligt lönerna och hur farligt arbetet är, dvs. risken i arbetet.

Om hushållet är skyldigt att teckna lagstadgad olycksfalls-försäkring för en anställd, är hushållet i regel också skyldigt att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och teckna gruppliv-försäkring för arbetstagare.

Tidigare har arbetslöshetsförsäkringspremien betalats till samma försäkringsbolag som olycksfallsförsäkringspremien. Från början av år 2013 tar Arbetslöshetsförsäkringsfonden hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för försäkringsperioder som börjar 1.1.2013 och därefter. Försäkringsbolagen har emellertid hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier som hänför sig till år 2012 och tidigare år.

Också arbetstagaren betalar arbetslöshetsförsäkringspremie. Den uppbärs av arbetstagaren i samband med lönebetalningen. Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs emellertid inte, om den sammanlagda lönesumman som betalas under kalenderåret är liten.

Grupplivförsäkringsavgifterna uppbärs i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Hushållet ska också sköta om andra arbetsgivarskyldigheter, såsom förskottsinnehållning på lön och socialskyddsavgifter.
Läs mer i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi (nytt fönster) ​​​

 1. Lagstadgad Olycksfallsförsäkring