1. Arbetsolycksfallsförsäkring
Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i arbetet eller på väg till eller från arbetet samt yrkessjukdomar som orsakats i arbetet.

Arbetsolycksfallsförsäkringen

Arbetsolycksfallsförsäkringen är en lagstadgad försäkring och en del av arbetstagarens socialskydd. Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har trätt i kraft i början av år 2016. Lagen förutsätter att arbetsgivaren tecknar arbetsolycksfallsförsäkringen för sina anställda.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter

 • arbetsolycksfall
 • ömhet orsakad av arbetsrörelse samt några andra skador som betraktas som arbetsolycksfall
 • yrkessjukdomar.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskriver vilka arbetstagare omfattas av försäkringen. Lagen gäller endast arbete som utförs i förvärvssyfte. I huvudsak omfattar arbetsolycksfallsförsäkringen samtliga arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande. Begreppet anställningsförhållande definieras i arbetsavtalslagen.

Försäkringsskyldighet gäller förutom företag också hushåll och privatpersoner. En arbetsgivare har ingen försäkringsskyldighet om de utbetalda eller överenskomna lönerna under ett kalenderår sammanlagt uppgår till högst 1 200 euro. Denna gräns gäller per arbetsgivare och kalenderår, inte per anställd.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs och under vissa förhållanden som specifierats i lagen också utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt annat resande som följer av arbetsuppgifter omfattas också av försäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till. Vid distansarbete täcker arbetsolycksfallsförsäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet. Eventuella luckor i arbetsolycksfallsförsäkringen kan behändigt kompletteras med en frivillig If Distansarbetsförsäkring.

Du kan sköta alla ärenden som hänför sig till arbetsolycksfallsförsäkringen behändigt i If Företagsfoldern. I foldern kand du bl.a. fylla i löneanmälan och det försäkringsintyg som behövs vid en skada samt beställa giltighetsintyg för försäkringen.

Arbetsolycksfallsförsäkringen gäller inte arbete som inte har utförts i förvärvssyfte. Sådant arbete kan försäkras med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter

Med stöd av arbetsolycksfallsförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar till följd av arbetsolycksfall och yrkessjukdom:

 • sjukvårdskostnader samt behövliga undersökningskostnader på grund av skada eller sjukdom
 • dagpenning i enlighet med var och ens egen årsinkomst
 • olycksfallspension (full pension motsvarar 85 % av inkomsterna)
 • rehabiliteringspenning
 • andra rehabiliteringsförmåner
 • menersättning för bestående skada
 • familjepension (högst 70 % av inkomsten) och begravningshjälp.

Visste du detta?

Det inträffar i regel fler olycksfall på fritiden än i arbetet. Dessutom är de anställda betydligt oftare sjukskrivna på grund av en sjukdom än ett olycksfall. Det lönar sig att komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet med en Sjukvårdsförsäkring för anställda och en Reseförsäkring.


Anmälan om arbetsolycksfall


Material på svenska i pdf-format om förändringarna i processen från och med 1.1.2016:
Anmälan om arbetsolycksfall: Förändringar i processen
Anmälan om arbetsolycksfall: If Företagsfoldern
Anmälan om arbetsolycksfall: If Login
Anmälan om arbetsolycksfall: Ny blankett​
Läs mer om den nya lagen på finska​

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen för arbetstagare ger skydd och ersättning

Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på allmänbindande kollektivavtal. Med stöd av försäkringen utbetalas försäkringsbeloppet till anhöriga efter att en anställd hos den arbetsgivare som tecknat försäkringen har avlidit.

Försäkringsavgifterna uppbärs i samband med arbetsolycksfallsförsäkringen för alla personer som omfattas av ovan nämnda försäkring. Avgiften för Grupplivförsäkringen för arbetstagare är 0,063 % av lönesumman år 2018 (0,066 % år 2017). För kommuner och församlingar är premien emellertid 0,062 % av lönesumman (0,064 % år 2016).

Ersättningssumman fastställs på basis av förmånslåtarens ålder samt antalet förmånstagare som har rätt till ersättning. Dödsfallsersättningar utbetalas centrerat av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool verkar i samband med Olycksfallsförsäkringscentralen.

Grundsumma

Den försäkrades
ålder vid dödsfallet
Den försäkrade har
avlidit 2016
-49 16 430
50 15 350
51 14 260
52 13 130
53 12 050
54 10 990
55 9 890
56 8 800
57 7 770
58 6 620
59 5 540
60- 4 570

Barntillägget är 7 400 euro.

Olycksfallstillägget är 50 % av grundbeloppets och barntilläggets sammanlagda belopp.

Läs mer (bl.a.) villkor och anvisningar för sökande av ersättning) om grupplivförsäkringen för arbetstagare (nytt fönster)​​​​​​

Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Information om arbetslöshetsförsäkringsavgifterna

Arbetslöshetsförsäkringsfonden tar hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier för försäkringsperioder som har börjat 1.1.2013 och därefter. Försäkringsbolagen har emellertid hand om skötseln och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier som hänför sig till år 2012 och tidigare år.

Läs mer på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats (nytt fönster)​​​​

 1. Arbetsolycksfallsförsäkring