Handledning om rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen omfattar den egentliga verksamheten hos det företag som nämns i blanketten samt tviste- och brottmål som gäller innehav, besittning och användning av fastighet som ansluter sig till verksamheten.

Rättsskyddsförsäkringen kan användas i sådana ärenden som kan hänskjutas för prövning till tingsrätt. Försäkringen kan inte användas i ärenden som handläggs av administrativa myndigheter eller specialdomstolar (t.ex. förvaltningsdomstolen, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen).

Försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader som orsakats till följd av ett skadefall som hänför sig till den försäkrade företagsverksamheten. Ett skadefall kan exempelvis orsakas av

  • leverans-, handels- eller entreprenadavtal
  • bestridande av riktigheten i skuld eller fordran
  • meningsskiljaktigheter gällande uppsägning eller avlöning
  • hyresavtalsförhållande
  • trafikförseelse.

Försäkringen gäller inte tvist, mål eller ärende

  • där det är fråga om indrivning av ostridig fordran
  • som gäller konkursförfarande eller utmätning
  • som gäller patent, firmanamn, varumärke, mönsterskydd, upphovsrätt eller annan immateriell rätt
  • som hänför sig till ett avtal som ingåtts innan försäkringen trätt i kraft. Begränsningen tillämpas emellertid inte, om försäkringen vid tidpunkten för när tvisten uppstår har varit i kraft i minst två år.

Försäkringen ersätter kostnader för anlitande av advokat. Däremot ersätter den försäkring som är objekt för denna offert inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala. Om du önskar att motpartens rättegångskostnader ska ersättas från försäkringen, kontakta omedelbart If för att utvidga försäkringsskyddet.

Försäkringsbeloppet är 30 000 euro/skadefall. För skador som inträffar under en försäkringsperiod betalas sammanlagt högst 60 000 euro.

Detta är inte en fullständig beskrivning av ansvars- och rättsskyddsförsäkringens innehåll. Läs försäkringsvillkoren, som du får per post inom kort.

Offentliga betalningsanmärkningar

I blanketten ber vi dig bekräfta att du eller ditt företag inte har offentliga betalningsanmärkningar. Svara sanningsenligt på frågan, eftersom försäkringsbolaget kan nedsätta ersättningen eller helt vägra att betala ut ersättning, om du uppgett felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades.

Övriga villkor

Offerten riktar sig till nyetablerade företag, som kommer att grundas eller redan grundats i Finland. Du kan inte ha andra gällande rättsskyddsförsäkringar som tecknats för samma företag.