Vanliga frågor om influensa A(H1N1)

Våra experter har svarat på aktuella frågor om influensa A(H1N1), dvs. svininfluensa.

Resenärförsäkring

Ersätter resenärförsäkringen, om flygbolaget nekar en passagerare ombordstigning på grund av A(H1N1)-smitta eller misstänkt smitta?

Om läkaren på goda grunder misstänker att en person har smittats av influensa A(H1N1), ersätter resenärförsäkringen de extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas den försäkrade. För att ersättning ska betalas ut behövs ett läkarintyg, varav framgår att det är fråga om influensa A(H1N1).

Ersätter resenärförsäkringen, om resan annulleras på grund av influensa A(H1N1)?

I försäkringsvillkoren anges i vilka fall annullering av resa ersätts från resenärförsäkringen. Resenärförsäkringen ersätter också annullering av resa på medicinska grunder till följd av influensa A(H1N1). För att ersättning ska betalas ut behövs ett läkarintyg, varav framgår orsaken till att resan annullerats.

Ersätter resenärförsäkringen, om en person annullerar sin resa på grund av rädsla för att insjukna i influensa A(H1N1) under resan?

I försäkringsvillkoren anges i vilka fall annullering av resa ersätts från resenärförsäkringen. Enbart rädsla för att insjukna är inte en sådan orsak för annullering av resa som ersätts från resenärförsäkringen.

Hur ska man gå till väga, om man insjuknar i influensa A(H1N1) under resan?

Uppsök vid behov läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter de kostnader för vård av sjukdom under resa som uppstått. Om den försäkrade på grund av sjukdom av tvingande skäl inte kan återvända hem i enlighet med den ursprungliga resplanen, ersätter försäkringen också eventuella extra rese- och inkvarteringskostnader. Huruvida skälen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder.

För hur lång tid ersätter resenärförsäkringen vård av influensa A(H1N1) som börjat under resan?

Ersättningstiden varierar mellan olika resenärförsäkringar. Försäkringen ersätter kostnader för vård av sjukdom under resa den tid som anges i försäkringsbrevet räknat från det första läkarbesöket. Kontrollera innehållet i ditt eget skydd med arbetsgivaren eller vår ersättningstjänst.

Ersätter resenärförsäkringen kostnaderna för vaccin mot influensa A(H1N1) eller annan förebyggande vård?

Förebyggande vård eller vacciner ersätts i regel inte från resenärförsäkringen. Det lönar sig att kontrollera innehållet i kommenderingsreseförsäkringen med arbetsgivaren eller vår ersättningstjänst.

Sjukvårdsförsäkring

Ersätter sjukvårdsförsäkringen kostnader för vård av influensa A(H1N1)?

Ja, det gör den. Ersättningsgilla kostnader är bl.a. kostnader för läkemedel som ordinerats av läkare för vård av sjukdom, läkararvoden och undersökningar, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus i enlighet med villkoren för försäkringsavtalet. Försäkringen kan emellertid innehålla begränsningar i fråga om beloppet av vårddagsavgifterna på privata sjukhus eller ersättning av läkemedel. Från ersättningen görs avdrag för eventuell självrisk som ingår i försäkringsavtalet.

Ersätter sjukvårdsförsäkringen vaccin mot influensa A(H1N1) eller annan förebyggande vård?

Nej. Sjukvårdsförsäkringen ersätter inte förebyggande vård eller vaccin.

Ersätter olycksfallsförsäkringen kostnader för vård av influensa A(H1N1)?

Nej. Kostnader för vård av sjukdom, såsom influensa A(H1N1), ersätts inte från olycksfallsförsäkringen.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Enligt vedertagen ersättningspraxis ersätter den lagstadgade olycksfallsförsäkringen inte vanlig influensa som orsakats av virus eller andra virussjukdomar som yrkessjukdom. Därför ersätts i princip inte heller sjukdomar som orsakats av pandemier såsom influensa A(H1N1) som yrkessjukdom.

Ansökan om ersättning

Det enklaste sättet är att söka ersättning på Ifs webbplats på adressen www.if.fi/internetplussvenska. Fyll i skadeanmälan och uppge beloppet av vårdkostnaderna. Du behöver inte skicka några kvitton till oss, men spara dem. Vi begär eventuella kvitton vid behov.

För ytterligare information, kontakta vår ersättningstjänst per telefon på numret 010 514 2243 eller per e-post på adressen personalclaims@if.fi.