Pyromaner utnyttjar tillfället

I Finland förekommer uppskattningsvis omkring tretusen anlagda bränder varje år, i genomsnitt åtta varje dygn. T.o.m. hälften av alla anlagda bränder har fått sin början i avfallsbehållare eller övrigt antändligt material som finns på fastigheters gårdsområden. Pyromaner agerar på stundens ingivelse.

Anlagda bränder är vanligen slumpmässiga. Brand inom ett gårdsområde är alltid ett hot för fastigheten och ofta riskeras också människoliv. Brand kan orsaka allvarligt avbrott i affärsverksamheten och skadorna kan överskrida företagets tolerans.

Räddningslagen och försäkringsavtalets skyddsinstruktioner kräver att man observerar brandsäkerhet i byggnader och byggnaders närhet. En av de centrala bestämmelserna kräver att antändligt material lagras så att en eventuell brand inte kan sprida sig till byggnaderna.

På följande sidor hittar du de viktigaste lösningarna som hjälper dig minimera risken för anlagd brand. Observerar du instruktionerna säkerställer du full ersättning vid eventuell skada.

Fakta om anlagda bränder

Lösningar