Tutustu alla oleviin ohjeisiin talven vahinkoihin liittyen.

  Jäätymisvahingot

  Kovilla pakkasilla vesijohdot ovat alttiina jäätymiselle ja rikkoutumiselle. Rakennuksen kaikissa huoneissa ja tiloissa, joissa kulkee putkisto, on huolehdittava riittävästä ja tasaisesta lämpötilasta. Putkiston kuntoa tulee seurata ja jäätymistä voi estää käyttäen lisälämmönlähteitä kuten sähkölämmittimiä tai irtopattereita. Hyvä vanha keino on jättää kovalla pakkasella vesihana hieman tippaamaan, jolloin jäätyminen estyy. Hyvä keino on myös eristää putket ja/tai asentaa niihin lämmityskaapeli puolilämpimissä/kylmissä tiloissa.

  Jos putket kuitenkin pääsevät jäätymään, turvallisin tapa niiden sulattamiseen on kutsua paikalle putkiasentaja, joka sulattaa putket höyryn avulla. Jos ammattimiestä ei ole saatavilla, voi itse yrittää sulattaa putket käyttämällä sähkölämmittimiä. Avotulta ja kuumailmapuhallinta ei missään tapauksessa saa käyttää putkien sulattamiseen.

  Mitä vakuutus korvaa jäätymisvahingoissa?

  Pakkasesta tai jäätymisestä aiheutuvia putkien tai LVI-laitteiden rikkoutumisvahinkoja ei korvata kotivakuutuksista. Myöskään putkien sulattamiskustannukset eivät ole korvattavia. Sulattamiskustannukset kuuluvat normaalin kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon ja jäävät omistajan kustannettaviksi.

  Jos putkien tai LVI-laitteiden jäätyminen ja rikkoutuminen johtuu kuitenkin esimerkiksi lämmityslaitteiston äkillisestä rikkoutumisesta, vahingot ovat kotivakuutuksesta korvattavia. Korvauksen määrään vaikuttaa aina putkiston tai LVI-laitteiden ikä.

  Putkien jäätymisestä aiheutuvat vesivahingot tulevat yleensä esille sään lauhtuessa

  Kotivakuutuksesta korvataan​ putkien tai LVI-laitteiden jäätymisestä aiheutuvina seurannaisvahinkoina vuotovahinkoja eli vuotaneen veden rakennukselle ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Tällöin korvattavuuteen tai sen määrään vaikuttaa myös suojeluohjeiden noudattaminen.

  Tutustu suojeluohjeisiin

  Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

  Kotivakuutuksen suojeluohjeiden mukaan LVI-laitteet ja johtoverkko on tyhjennettävä vedestä, jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa. Kun rakennus on asumattomana yli viikon pituisen ajan, on pois lähtiessä pääsulkuventtiili suljettava tai käyttövesipumppu kytkettävä pois käytöstä.
  Jäätyneitä putkia ei saa sulattaa avotulta käyttäen.
  Jos vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita on laiminlyöty, voidaan korvausta alentaa.

  Voit ilmoittaa vahingostasi helposti netissä

  Ilmoita vahinkosi Omien sivujen kautta, johon kirjaudut turvallisesti oman pankkisi verkkotunnuksilla.​

  Lumivahingot

  Lumen paino katolla sekä jäämassojen liikkumiset katolta alaspäin aiheuttavat rakenteiden painumia, halkeamia ja rakenteiden romahduksia. Jäiset lumimassat saattavat repiä lape- sekä pystytikkaat seinä- ja kattorakenteista ja rikkoa sekä tikkaat että katemateriaali; rikkoa savuhormeja, vesirännejä sekä kuistirakenteita. Lumen paineen ja altapäin tapahtuvan lumen sulamisen aiheuttamia kattovuotoja syntyy varsinkin kattoikkunoiden, tuuletus- ja savupiippujen ja muiden läpivientien kohdalle. Muista tarkistaa aina keväisin ja syksyisin vesikatteen läpivientien kunto.

  Jos vesi kuitenkin kastelee yläpohjaa, niin yläpohjaan tuiskunnut lumi on poistettava. Selvitä mistä tuiskulumi on tullut rakenteisiin ja estä uusi vahinko.

  Mikäli katolle patoutuneet sulamisvedet tai tuiskunnut lumi kastelee yläpohjaa, niin kastuneet eristeet tulee vaihtaa. Korjauta sisäpinnoite tarpeen mukaan. Korjauta viimeistään lumien sulettua myös vesikatteen ja aluskatteen läpivientikohdat.

  Korvaako kotivakuutus?

  Katon rikkoutumista tai painumista lumen painosta tai lumen ja jään liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta. Myöskään näistä syistä aiheutuvia kattovuotoja ei pääsääntöisesti korvata kotivakuutuksesta. Kuitenkin rakennukselle otettu laajin mahdollinen turva eli LaajaPlus –turva korvaa vesikattovuodoista aiheutuneita vahinkoja.

  Jos samanaikaisesti tulee ja sataa kevyttä pakkaslunta, saattaa rakennuksen yläpohjaan kertyä lunta, siitäkin huolimatta, että katto on asianmukaisesti rakennettu. Lumen pääsyä tuulen voimasta rakennuksen rakenteisiin ei voida pitää Suomen oloissa ennalta arvaamattomana. Kotivakuutuksessa on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle vahingot, jotka ovat aiheutuneet lumesta tai sateesta, joten myöskään näitä vahinkoja ei korvata.

  Seuraa tilannetta ja toimi ajoissa

  Lumitilannetta katto- ym. rakenteiden päällä kannattaa seurata ja toimia ajoissa vahinkojen estämiseksi. Katolle kertynyt lumi on poistettava, jos lumen paino vaarantaa kattorakenteiden kantokykyä tai lumen putoaminen voi aiheuttaa vahinkoja. Lumikuorma kannattaa poistaa ajoissa riskialttiista paikoista kuten katoksilta, terasseilta, valokatteilta ja vastaavilta. Jos aiot itse poistaa lumen katolta, varmista aina työturvallisuus.

  Huomioithan myös, että kiinteistön viereen ei ole kasattu lunta, joka sulaessaan mahdollistaa veden pääsyn alapohjaan ja sokkelin rakenteisiin.

  Ilmoita vahingostasi netissä

  Ilmoita vahinkosi Omien sivujen kautta, johon kirjaudut turvallisesti oman pankkisi verkkotunnuksilla.

  Sulamisvesivahingot

  Kun sadevesikaivot yms. ovat vielä jäässä, on suuri vaara, että sulamisvesi valuu rakennuksiin.

  Vahinkojen ennalta ehkäiseminen

  Sulamisvesien valuminen kellariin esimerkiksi ajoluiskaa pitkin pitää estää huolehtimalla, että maanpintaa pitkin valuvat vedet ohjautuvat sadevesikaivoihin ja avo-ojiin. Kiinteistön omistajan tulee tarkistaa, etteivät sadevesikaivot ole lumen peitossa, jäässä taikka tukossa. Mikäli rakennuksen vierustoille on pudonnut tai muutoin kertynyt isot lumimäärät, tulisi ne mahdollisuuksien mukaan poistaa talon reunuksilta 3 metrin matkalta, jotta sulamisvedet eivät pääsisi talon rakenteisiin. Lisäksi tulee huolehtia, etteivät sulamisvedet pääse valumaan rakennukseen päin. Myös kellarikerroksen tuuletusaukot, ikkunat yms. on syytä tarkistaa ja varmistaa, ettei vesi lumen sulaessa päädy kellariin.

  Varmista, että rännit ja tasakaton kattokaivot ovat auki, jotta katolle kertyvät sulamisvedet pääsevät poistumaan esteettä.

  Korvaako kotivakuutus sulamisveden aiheuttamia vahinkoja?

  Sulamisvesien hallitusta poistumisesta huolehtiminen on osa kevään normaalia kiinteistön hoitoa ja kunnossapitoa, eikä sulamisvesistä aiheutuvia vahinkoja voida pitää Suomen olosuhteissa ennalta arvaamattomina. Lumen sulamisvedestä aiheutuneet rakennusvahingot eivät näin ollen ole vakuutuksesta korvattavia. Kuitenkin rakennukselle otettu laajin mahdollinen turva eli LaajaPlus -turva korvaa kattovuotoja.

  Ilmoita vahingostasi netissä

  Ilmoita vahinkosi Omien sivujen kautta, johon kirjaudut turvallisesti oman pankkisi verkkotunnuksilla.​