Tee ilmoitus matkustajavahingosta

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus
Omilla sivuilla
Hyvinkin suunniteltu matka voi joskus mennä pieleen ennalta-arvaamattomasti. Näissä tilanteissa vakuutus on monesti korvaamaton apu.

​Ilmoita vahingosta, kun matkasi on peruuntunut, keskeytynyt, ​olet myöhästynyt matkalta tai kun sinulle on sattunut matkalla tapaturma tai olet sairastunut sen aikana. Huomaathan ensin hakea sairausvakuutuslain mukaisen korvausosuuden Kelasta.​

​Käsittelemme asiasi viipymättä. Jää odottamaan korvauspäätöstämme tai yhteydenottoamme. Mikäli tarvitsemme sinulta lisätietoja tai tositteita, otamme sinuun yhteyttä.

​Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, täytä vahinkoilmoitus tästä​.


Matkasairaus ja sen käsittely

​Matkasairaudella tarkoitetaan sellaista lääkärinhoitoa vaativaa sairautta, josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka on yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Ennen matkaa alkanut sairaus ei ole matkasairaus.

Matkasairaudeksi ei katsota sellaista sairautta, joka on todettu tai josta on ollut selviä oireita jo ennen matkan alkua. Mikäli tällainen ennen matkaa olemassa ollut sairaus äkillisesti ja odottamatta matkan aikana pahenee, voi vakuutuksesta tulla korvattavaksi matkakohteessa annettu ensiapuhoito, mutta ei mitään muita kuluja.

Matkalla sattuneiden henkilövahinkojen käsittelyn yhteydessä saatamme tarvita lääketieteellisten selvitysten ja kulutositteiden lisäksi tositteet matkasta sekä matkan kestosta, jotta saamme korvausasian ratkaistua.

Huomaa, että asiakkaan tulee itse ensin hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä silloin, kun ulkomailla syntyneet kulut ylittävät 500 euroa.

​Sopimussairaalat- ja lääkärit eri maissa

Mikä on matkatapaturma?

​Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturmalla tarkoitetaan sellaista tapaturmaa, joka on sattunut matkan aikana.

Tapaturmaksi ei katsota tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa eikä tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumisia, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka sinulle on sattunut tapaturma, ei vakuutuksesta korvata niitä seurauksia, jotka johtuvat sinulla esimerkiksi ennestään olevasta kulumasairaudesta. Korvattavuuteen ei vaikuta onko sairaus ollut aiemmin tiedossasi vai ei.

Huomaa, että asiakkaan tulee itse ensin hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä silloin, kun ulkomailla syntyneet kulut ylittävät 500 euroa.

​Sopimussairaalat- ja lääkärit ulkomailla

Matkan peruuntuminen

​Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan ja matkalle ei ole voitu lähteä lainkaan.

Mikäli matka on ehtinyt alkaa, ei kyseessä voi olla vakuutusehtojen tarkoittama matkan peruuntuminen. Näin ollen matkan peruuntuminen ei ole kyseessä myöskään silloin, kun aiottu matka tai retki matkakohteessa peruuntuu.

Matkavakuutuksesta voidaan korvata matkan peruuntuminen, mikäli peruuntuminen johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Lähiomaisella tarkoitetaan vain vakuutusehdoissa lähiomaiseksi määriteltyä henkilöä. Lähiomaiseksi katsotaan vakuutusehtojen mukaan esimerkiksi puoliso, lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi ja sisar.

Mikäli matkasi on peruuntunut, varaudu toimittamaan lääkärintodistus matkan peruuntumisen syystä ja matkanjärjestäjän selvitys maksetusta hyvityksestä.

Mikäli kyseessä ei ole valmismatka, vaan ns. omatoimimatka, tarvitsemme (lääkärintodistuksen lisäksi) selvityksen josta ilmenee, että varatusta matkasta ei saa hyvitystä. Selvitys omatoimimatkojen kohdalla voi olla esim. varausvahvistus tai matkalippu.

Tarkemmat tiedot matkan peruuntumisen korvattavuudesta, korvauksen määrästä sekä muista korvauksen saantiin vaadittavista edellytyksistä voit lukea Henkilövakuutusehdoista kohdasta 3.3.2.

Matkan keskeytyminen

​Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen Suomeen alkuperäisestä matkasuunnitelmasta poiketen.

Matkavakuutuksesta voidaan korvata matkan keskeytyminen silloin, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Keskeytyminen voidaan korvata myös silloin kun se johtuu lähiomaisen kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta ja odottamattomasta sairastumisesta.

Lähiomaisella tarkoitetaan vain vakuutusehdoissa lähiomaiseksi määriteltyä henkilöä. Lähiomaiseksi katsotaan vakuutusehtojen mukaan esimerkiksi puoliso, lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi ja sisar.

Mikäli matkasi on keskeytynyt, varaudu toimittamaan matkaliput, maksutositteet, lääketieteelliset selvitykset ja muut vahingon korvauksen kannalta oleelliset dokumentit vakuutusyhtiöön korvausasian ratkaisemista varten.

Tarkemmat tiedot matkan keskeytymisen korvattavuudesta, korvauksen määrästä sekä muista korvauksen saantiin vaadittavista edellytyksistä voit lukea Henkilövakuutusehdoista kohdasta 3.3.3.

Matkalta myöhästyminen

​Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla.

Matkavakuutuksesta voidaan korvata matkalta myöhästyminen silloin, kun myöhästymisen syynä on yleisen kulkuneuvon myöhästyminen tai kulun estyminen sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisen määräyksen johdosta. Myös silloin, kun kuljet yksityisellä kulkuneuvolla ja joudut liikenneonnettomuuteen, korvataan myöhästyminen vakuutuksesta.

Matkalta myöhästyminen edellyttää, että edellä mainitun syyn vuoksi on myöhästytty etukäteen varatusta jatkoyhteydestä, ja jatkoyhteys menetetään sen vuoksi. Kyseessä ei ole myöhästyminen, mikäli matkanteko vain viivästyy, vaikka viivästyminen olisi kestoltaan pitkä ja siitä aiheutuisi lisäkuluja.

Mikäli olet myöhästynyt matkalta ja olet oikeutettu vakuutusehtojen mukaiseen korvaukseen, varaudu toimittamaan meille tositteet alkuperäisestä matkasta ja myöhästymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista sekä selvitys myöhästymisen syystä.

Tarkemmat tiedot matkalta myöhästymisen korvattavuudesta, korvauksen määrästä sekä muista korvauksen saantiin vaadittavista edellytyksistä voit lukea Henkilö​vakuutusehdoista kohdasta 3.3.4.

Esimerkki 1 Venlan lomalento Rodokselta Helsinkiin myöhästyy 6 tuntia koneeseen tulleen teknisen vian vuoksi. Helsinkiin päästyään Venlan jatkolento Rovaniemelle on jo ehtinyt lähteä ja Venla joutuu ostamaan uuden lentolipun menetetyn tilalle välille Helsinki–Rovaniemi.

Kyseessä on vakuutusehtojen tarkoittama matkalta myöhästyminen, ja ylimääräinen kulu uudesta lentolipusta korvataan matkavakuutuksesta.

Esimerkki 2 Venla on Helsinki–Vantaan lentokentällä, kun hän kuulee, että hänen lentonsa Pariisiin joudutaan siirtämään seuraavaan päivään myrskyn vuoksi. Venlalle aiheutuu viivästymisen takia ylimääräisiä kuluja hotelliyöstä, jonka hän viettää Helsingissä odottaessaan seuraavan päivän lentoa. Takaisin kotiin Jyväskylään ei kannata yhdeksi yöksi lähteä.

Kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkalta myöhästyminen, sillä Venla ei ole myöhästynyt etukäteen varatusta lento-, laiva-, juna- eikä linja-automatkansa alkamispaikasta. Venlalle aiheutuneet kulut eivät ole matkavakuutuksesta korvattavia. Venlan kannattaa tiedustella korvausta lentoyhtiöltä.

Matkustaminen ja raskaus

​Matkavakuutus ei yleensä kata raskaudesta aiheutuvia kuluja. Poikkeuksena tästä ovat ennen raskausviikkoa 29 syntyneet, raskaudentilasta aiheutuneet ensiapuluonteiset hoitokulut enintään yhden viikon ajalta.

Muut raskauden aiheuttamat kulut eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Ensiapua tarvitaan raskaudentilan vuoksi esimerkiksi silloin, jos äidille tulee matkan aikana äkillinen, kova verenvuoto. Mikäli tämä tapahtuu ennen raskausviikkoa 29, ovat tästä syntyneet sairaalakulut vakuutuksesta korvattavia enintään viikon ajalta.

Kuljetus ulkomailta Suomeen

​Joissain tapauksissa sairaus tai tapaturma saattaa vaatia erityiskuljetuksen, esimerkiksi ambulanssilennon matkakohteesta Suomeen.

Kuljetus kotimaahan voi tulla korvattavaksi matkavakuutuksesta, mikäli kyseessä on matkalla sattunut tapaturma tai sellainen sairaus, jonka ensimmäiset oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana.

Kuljetuksen pitää olla lääketieteellisesti välttämätöntä. Kuljetuksesta on lisäksi aina sovittava vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.