Om du insjuknar eller skadar dig på resan utomlands

 1. Du får avgiftsfritt hjälp dygnet runt via mobilappen HelpMe. Ladda ner appen eller gå direkt till en lokal läkare (se nästa punkt).
 2. Uppsök läkare eller sjukhus. Se Ifs avtalsläkare.
 3. Visa upp ditt reseförsäkringskort eller -intyg. Om du inte har ett reseförsäkringskort eller -intyg, kan du beställa det via Mina sidor. Du kan skriva ut intyget eller spara det i din telefon på en gång. Reseförsäkringskortet skickas till dig per post.
 4. Våra avtalspartners fakturerar oss direkt. Ibland godkänner också andra läkarstationer resenärförsäkringskortet som betalmedel. Om reseförsäkringskortet eller -intyget inte godkänns som betalmedel, betala kostnaderna själv och spara alla kvitton.
 5. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 6. Vi handlägger din ersättningsansökan så fort som möjligt.
 7. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat.

HelpMe-appen när du reser

Du får svar på dina hälsorelaterade frågor utan avgift.

Läs mer och ladda ner appen

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Hjälp utomlands

Genom oss får du hjälp via telefon dygnet runt. 

Ring +358 10 19 19 19

Sjukdom under resa och handläggning av sjukdomsfall

Med sjukdom under resa avses en sådan sjukdom som kräver läkarvård och som visat tydliga symtom först under resan eller som enligt allmänt vedertagen medicinsk erfarenhet i övrigt måste anses ha börjat under resan. En sjukdom som börjat före resan räknas inte som sjukdom under resa.

Som sjukdom under resa betraktas inte en sådan sjukdom som konstaterats eller som visat tydliga symtom redan före resans början. Om en sådan sjukdom som den försäkrade haft redan före resan plötslig och oväntat förvärras under resan, kan försäkringen ersätta vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet, men inga andra kostnader.

För handläggningen av personskador som inträffat under resan kan vi utöver medicinska utredningar och kostnadsverifikat också behöva verifikationer på resan och resans längd för att kunna avgöra ersättningsärendet.

Notera att kunden först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten inom sex månader från det att kostnaderna har betalats, om de kostnader som uppstått utomlands överstiger 500 euro.

Avtalssjukhus och -läkare i olika länder

Vad är ett reseolycksfall?

Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan av en yttre faktor.

Med olycksfall avses också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan.

Med reseolycksfall avses ett olycksfall som inträffat under en resa.

Som olycksfall anses inte sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- och rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet.
Det innebär att även om du råkat ut för ett olycksfall, ersätter försäkringen inte följder som t.ex. beror på en degenerationssjukdom som du har sedan tidigare. Ersättningen är inte beroende av om du har känt till sjukdomen eller inte.

Notera att kunden först ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten inom sex månader från det att kostnaderna har betalats, om de kostnader som uppstått utomlands överstiger 500 euro.

Avtalssjukhus och -läkare i olika länder

Transport från utlandet till Finland

Resenärförsäkringen ersätter i vissa fall sjuktransport till Finland eller resekostnaderna för en ledsagare. Transporten ska vara medicinskt nödvändig. Transporten ordnas alltid genom Ifs samarbetspartner. Transporten ska dessutom alltid avtalas med försäkringsbolaget på förhand.

I vissa fall kan en sjukdom eller ett olycksfall kräva specialtransport, t.ex. ambulansflyg från resmålet till Finland.

Transporten till hemlandet kan ersättas från reseförsäkringen, om det är fråga om ett olycksfall som inträffat under resan eller en sådan sjukdom som visat symtom först under resan.

Transporten ska på medicinska grunder vara nödvändig. Transporten ska dessutom alltid avtalas med försäkringsbolaget på förhand.

Resa i USA, Kanada, Sydamerika eller Mellersta Amerika

Om du behöver läkarvård eller en betalningsförbindelse t.ex. för en operation, kontakta innan du uppsöker vård Global Medical Managements 24 h jour +1 8000 694 9483, som betjänar dig på engelska.

I nödfall kan du också få hjälp på finska och svenska genom att nämna "If Finland". Om du befinner dig någon annanstans än i Förenta staterna, ring numret +1 954 370 6404.

Global Medical Management Inc.

Address

GMMI, Inc.
880 SW 145th Avenue, Suite 400
Pembroke Pines, FL 33027, USA

I Förenta staterna kan du uppsöka vård vid Take Care-klinikerna. På Take Care-klinikerna får du vård av en sjukskötare, varför du vid mindre besvär får hjälp enkelt och snabbt utan tidsbokning. När du uppsöker en Take Care-klinik, ta med dig ditt försäkringskort och uppge på kliniken GMMI som ditt försäkringsbolag.

Mer information om kliniker i Förenta staterna

Resande och graviditet

Reseförsäkringen täcker i allmänhet inte kostnader till följd av graviditet. Ett undantag är vårdkostnader med karaktär av första hjälpen som orsakats av graviditeten före den 29:e graviditetsveckan under högst en vecka.

Övriga kostnader som orsakats av graviditeten ersätts inte från försäkringen.

Första hjälpen kan behövas på grund av graviditeten, t.ex. om modern under resan drabbas av en plötslig och häftig blödning. Om detta inträffar före den 29:e graviditetsveckan, ersätts de sjukhuskostnader som orsakats till följd av händelsen från försäkringen i högst en vecka.

Terrordåd eller annan kris på resmålet

If utvidgade från och med 20.5.2017 resenärförsäkringarna för privatpersoner på så sätt att försäkringen i fortsättningen också ger skydd i händelse av olika krissituationer på resmålet. Alla Ifs resenärförsäkringar för privatkunder ersätter i enlighet med villkoren annullering av eller avbrott i resa, om resmålet drabbats av ett terrordåd, en väpnad konflikt, naturkatastrof eller epidemi.

Dessutom ersätter resenärförsäkringen psykoterapi som ordinerats av läkare efter resan, om du på resan råkat ut för en krissituation såsom en trafikolycka. Psykoterapi ersätts för högst fem besök.

 • Du kan få ersättning för annullering av resa, om det är mindre än 14 dagar till resans början när det t.ex. inträffat ett terrordåd på resmålet.
 • Du kan få ersättning för avbrott i resa, om beslutet om att avbryta resan görs inom 48 timmar från att terrordådet inträffat.

Gör så här, om du vill annullera eller avbryta din resa på grund av en krissituation:

 • Om du är på en paketresa som ordnats av en resebyrå, sök först ersättning för att resan avbrutits eller annullerats av researrangören. Om du reser på egen hand, sök ersättning först från flygbolaget och/eller din inkvarteringsplats. Om du inte får ersättning på annat håll, kan du få ersättning från din försäkring.
 • Du kan enkelt göra anmälan om avbrott i eller annullering av resan på Mina sidor. Om du behöver råd, hjälper vår kundtjänst dig på numret +358 10 19 18 18 (må–fr kl. 9–18).

Du ser detaljerade uppgifter om ersättningarna i försäkringsvillkoren. Läs försäkringsvillkoren som gäller Krisskyddet och de allmänna försäkringsvillkoren för reseförsäkringar.