Om din resa annulleras, avbryts eller du försenar dig från resan

Du kan få ersättning från reseförsäkringen, om din resa överraskande annulleras eller du måste avbryta din resa t.ex. på grund av att du insjuknat. Du kan också få ersättning om du försenar dig från din resa. Resenärförsäkringen ersätter också resa som annullerats eller avbrutits till följd av t.ex. ett terrordåd.

  1. Ta en titt på exemplen nedan och anmäl skada.
  2. Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat, tar vi kontakt.

HelpMe-appen när du reser

Du får svar på dina hälsorelaterade frågor utan avgift.

Läs mer och ladda ner appen

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Annullering av resa till exempel på grund av sjukdom

Med annullering av resa avses att avresan förhindras helt och hållet och att du inte kunnat ge dig av på resan överhuvudtaget.


Om resan redan hunnit börja, är det inte fråga om en sådan annullering av resa som avses i försäkringsvillkoren. Således är det heller inte fråga om annullering av resa, om en planerad resa eller utfärd på resmålet annulleras.

Från reseförsäkringen kan annullering av resa ersättas, om annulleringen orsakats av att den försäkrade eller hans eller hennes nära anhöriga har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller oväntat och plötsligt allvarligt insjuknat och det på ett tvingande sätt förhindrar avresan. Huruvida skälen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder.


Med nära anhörig avses endast personer som i försäkringsvillkoren definierats som nära anhöriga. Med nära anhörig avses enligt försäkringsvillkoren t.ex. make eller maka, barn, barnbarn, förälder, mor- och farförälder samt syskon.

Om din resa har annullerats, behöver vi ett läkarintyg över orsaken till att resan annullerats och researrangörens utredning om eventuell kompensation som betalats.

Om det inte är fråga om en paketresa utan en s.k. resa i egen regi, behöver vi (utöver läkarintyg) en utredning, varav framgår att du inte får någon kompensation för den bokade resan. När det gäller resor i egen regi kan utredningen t.ex. vara en bokningsbekräftelse eller biljett.

Läs mer om ersättning för annullering av resa, ersättningens belopp samt andra förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.2 i Reseförsäkringsvillkoren.

Avbrott i resa till exempel på grund av sjukdom

Med avbrott i resa avses att en redan påbörjad resa ändras på grund av att den försäkrade blir intagen på sjukhus eller tvingas återvända till sin avreseort i Finland avvikande från den ursprungliga resplanen.


Från reseförsäkringen kan annullering av resa ersättas, om avbrottet beror på att den försäkrade har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller allvarligt insjuknat under resan, vilket orsakar tvingande avbrott i resan. Huruvida skälen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder. Avbrott i resa kan också ersättas om det orsakats av att en nära anhörig har avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller allvarligt och oväntat insjuknat.


Med nära anhörig avses endast personer som i försäkringsvillkoren definierats som nära anhöriga. Med nära anhörig avses enligt försäkringsvillkoren t.ex. make eller maka, barn, barnbarn, förälder, mor- och farförälder samt syskon.


Om din resa har avbrutits, behöver vi biljetter, betalningsverifikat, medicinska utredningar och övriga dokument som är väsentliga för avgörande av ersättningsärendet.


Läs mer om ersättning för avbrott i resa, ersättningens belopp samt övriga förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.3 i Reseförsäkringsvillkoren.

Försening från resa

Med försening från resa avses att den försäkrade på tur- eller returresan inte hinner fram i tid till avgångsplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som bokats på förhand i enlighet med den ursprungliga resplanen.

Från reseförsäkringen kan försening från resa ersättas, om förseningen beror på att ett allmänt fortskaffningsmedel försenas eller förhindras att ta sig fram på grund av väderleksförhållanden, tekniskt fel, trafikolycka, brottslig handling eller myndighetsbestämmelse. Också om du åker med ett privat fortskaffningsmedel och råkar ut för en trafikolycka, ersätts förseningen från försäkringen.

Försening från resa förutsätter att man på grund av ovannämnda orsak har försenat sig från en på förhand bokad anslutning, och anslutningen därigenom går förlorad. Det är inte fråga om försening, om resan endast fördröjs, även om fördröjningen skulle vara långvarig och medföra kostnader.

Om du har försenat dig från en resa och du har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren, ska du skicka oss verifikationer på den ursprungliga resan och de extra kostnader som förseningen orsakat samt en utredning över orsaken till förseningen.

Läs mer om ersättning för försening från resa, ersättningens belopp samt övriga förutsättningar för beviljande av ersättning i punkt 3.1.4 i Reseförsäkringsvillkoren.

Exempel 1: Venlas semesterflyg från Rhodos till Helsingfors försenas med 6 timmar på grund av ett tekniskt fel i planet. När Venla kommer fram till Helsingfors har hennes anslutningsflyg till Rovaniemi redan gått och Venla blir tvungen att köpa en ny flygbiljett för sträckan Helsingfors–Rovaniemi i stället för den flygbiljett som gått förlorad.

Det är fråga om en sådan försening från resa som avses i försäkringsvillkoren, och den extra kostnaden för den nya flygbiljetten ersätts från reseförsäkringen.

Exempel 2: Venla befinner sig på Helsingfors-Vanda flygfält, då hon hör att hennes flyg till Paris måste flyttas fram till nästa dag på grund av storm. Venla orsakas på grund av dröjsmålet extra kostnader för hotellnatten i Helsingfors i väntan på nästa dags flyg. Det lönar sig inte att åka tillbaka hem till Jyväskylä för en natt.

Det är inte fråga om en sådan försening från resa som avses i försäkringsvillkoren, eftersom Venla inte har försenat sig från avgångsplatsen för en på förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa. Venlas kostnader ersätts inte från reseförsäkringen. Det lönar sig för Venla att höra sig för om ersättning från flygbolaget.

Terrordåd eller annan kris på resmålet

If utvidgade från och med 20.5.2017 resenärförsäkringarna för privatpersoner på så sätt att försäkringen i fortsättningen också ger skydd i händelse av olika krissituationer på resmålet. Alla Ifs resenärförsäkringar för privatkunder ersätter i enlighet med villkoren annullering av eller avbrott i resa, om resmålet drabbats av ett terrordåd, en väpnad konflikt, naturkatastrof eller epidemi.

Dessutom ersätter resenärförsäkringen psykoterapi som ordinerats av läkare efter resan, om du på resan råkat ut för en krissituation såsom en trafikolycka. Psykoterapi ersätts för högst fem besök.

  • Du kan få ersättning för annullering av resa, om det är mindre än 14 dagar till resans början när det t.ex. inträffat ett terrordåd på resmålet.
  • Du kan få ersättning för avbrott i resa, om beslutet om att avbryta resan görs inom 48 timmar från att terrordådet inträffat.

Gör så här, om du vill annullera eller avbryta din resa på grund av en krissituation:

  • Om du är på en paketresa som ordnats av en resebyrå, sök först ersättning för att resan avbrutits eller annullerats av researrangören. Om du reser på egen hand, sök ersättning först från flygbolaget och/eller din inkvarteringsplats. Om du inte får ersättning på annat håll, kan du få ersättning från din försäkring.
  • Du kan enkelt göra anmälan om avbrott i eller annullering av resan på Mina sidor. Om du behöver råd, hjälper vår kundtjänst dig på numret +358 10 19 18 18 (må–fr kl. 9–18).

Du ser detaljerade uppgifter om ersättningarna i försäkringsvillkoren. Läs försäkringsvillkoren som gäller Krisskyddet och de allmänna försäkringsvillkoren för reseförsäkringar.