Anmäl olyckan

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Anmäl personskada

Gör anmälan till oss om en ny skada med en skadeanmälan. Med samma blankett kan du också anmäla sådana nya kostnader som hänför sig till en tidigare anmäld skada. Vi handlägger ditt ärende utan dröjsmål. Vänta därför på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig.

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat, tar vi kontakt. Notera att du ska ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten innan du gör skadeanmälan.

För en större enskild behandlingsåtgärd, exempelvis en operation, kan du få en betalningsförbindelse. För handläggning av betalningsförbindelsen behöver vi ett läkarutlåtande, varav framgår det planerade ingreppet och en kostnadskalkyl. Gör emellertid alltid först anmälan om skada.

Det är enkelt och smidigt att göra skadeanmälan via Mina sidor.

Om du råkar ut för ett olycksfall

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan av en yttre faktor. Med olycksfall avses också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan.

Som olycksfall anses inte sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- och rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet. Det innebär att även om du råkat ut för ett olycksfall, ersätter försäkringen inte följder som t.ex. beror på en degenerationssjukdom som du har sedan tidigare. Huruvida skadan är ersättningsgill är inte beroende av om du har känt till sjukdomen eller inte.

Tilläggsskydd för motionärer

Om Tilläggsskydd för motionärer ingår i din försäkring, ersätter skyddet typiska skador för motionärer som en vanlig olycksfallsförsäkring inte ersätter.

Från skyddet ersätts utöver olycksfall vårdkostnader för belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador som uppdagats i samband med en plötslig rörelse eller kraftansträngning.

Handläggning av olycksfall

Om du har råkat ut för ett olycksfall, kan vi för handläggningen av ersättningsärendet behöva uppgifterna i sjukjournalen, undersökningsresultat, läkarutlåtanden och vårdkostnadsverifikat från det att vården inletts. Skicka dokumenten endast, om vi begär att få dem. Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original.

Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Dagpenning och ansökan om dagpenning

Om din försäkring inkluderar skydd vid kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall och du på grund av ett olycksfall har blivit sjukskriven, behöver vi för handläggningen av ersättningsärendet

  • A-läkarutlåtande, om det är fråga om kortvarig arbetsoförmåga
  • E-läkarutlåtande, om det är fråga om långvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall

Dagpenningen är skattepliktig förvärvsinkomst. Vi verkställer förskottsinnehållning på dagpenningen och anmäler inkomsten till skattemyndigheten. För förskottsinnehållningen behöver vi ett skattekort för biinkomst eller ett skattekort som skaffats separat för dagpenningsersättning.

Ansökan om ersättning för bestående men

Om din försäkring inkluderar skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall och olycksfallet har lämnat dig ett bestående men som kan uppskattas på medicinska grunder, behöver vi för handläggningen av ersättningsärendet ett E-läkarutlåtande som utfärdats av den behandlande läkaren jämte en beskrivning av skadans status.

Bestående men till följd av olycksfall kan fastställas tidigast ett år efter olycksfallet. Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Vanliga frågor

För vems del kan jag göra skadeanmälan och till vem skickas ersättningsbeslutet?

Du kan anmäla kostnader för sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv och också kostnader som orsakats dina familjemedlemmar. Om den försäkrade är myndig, skickas ersättningsbeslutet alltid till den försäkrade själv, till hans eller hennes Mina sidor. Om det är fråga om ett minderårigt barn syns ersättningsbeslutet i försäkringstagarens Mina sidor.

Hur får jag en betalningsförbindelse?

Du kan få en betalningsförbindelse, dvs. ett förhandsbeslut om ersättningsbarhet, för ett större enskilt ingrepp, t.ex. en operation. När du gjort ersättningsansökan, kan du ansöka om betalningsförbindelse genom att skicka oss ett läkarutlåtande, varav framgår det planerade ingreppet och en kostnadskalkyl för ingreppet. Vi handlägger betalningsförbindelseärenden så fort som möjligt, inom cirka 7 dygn. Du kan själv välja lämplig vårdplats. Beroende på ditt försäkringsskydd ska försäkringen vara i kraft då kostnaderna uppstår.

Efter att du fått en betalningsförbindelse, kan vårdinrättningen skicka räkningen för vården direkt till oss. Från räkningen drar vi av den eventuella självriskandel som tillämpas på försäkringen. Ersättning för dagavgifter på sjukhus betalas upp till den dagliga maximiersättningen i försäkringen. Du ser självrisken och vårddagsavgiften i Mina sidor.

Ska jag söka ersättning från FPA?

Ta alltid med FPA-kortet då du uppsöker läkare. I allmänhet drar läkarstationen och apoteket färdigt av FPA:s andel från kostnaderna.

Om FPA:s ersättningsandel inte har dragits av, ska du först ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen från FPA och därefter söka ersättning från din försäkring. Ta kopior av kostnadsverifikaten innan du skickar verifikaten till FPA, eftersom vi kan behöva kopiorna för att fatta beslut i ersättningsärendet. Ansökan om ersättning från FPA ska göras inom sex månader från det att kostnaderna har betalats.

Vad avses med försäkringsperiod?

Försäkringsperioden är den avtalade period som antecknats i försäkringsbrevet som försäkringens giltighetstid. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, och ett tidsbestämt försäkringsavtal gäller den avtalade tiden.

Exempel på försäkringsperiod

Din försäkringsperiod är för närvarande 1.4.2012–31.3.2013. Din nya försäkringsperiod börjar 1.4.2013, varvid bl.a. eventuella ändringar i försäkringsvillkoren och självriskerna träder i kraft.

Vad avses med självrisk?

Försäkringarna kan löpa utan självrisk, med grundsjälvrisk eller med en grundsjälvrisk + 10 %. Du ser självrisken för din försäkring i Mina sidor under punkten Mina försäkringar.

Om din försäkring har en självrisk, dras självriskandelen av från ersättningen. Självrisken för vårdkostnadsskyddet beräknas per försäkringsperiod och den består av en grundsjälvrisk. Grundsjälvrisken avdras endast en gång per försäkringsperiod.I de flesta försäkringarna avdras utöver grundsjälvrisken i självrisk dessutom alltid 10 % från de kostnader som överstiger grundsjälvrisken, dock högst maximibeloppet av självrisken.

Exempel på självrisk

Venla har en sjukkostnadsförsäkring med en grundsjälvrisk på 150 euro + 10 %. Venla halkar på gården och bryter armen. Frakturen orsakar kostnader på 320 euro. Från kostnaderna avdras först grundsjälvrisken på 150 euro och från det återstående beloppet (170 euro) 10 %, dvs. 17 euro. Till Venla utbetalas 153 euro i ersättning.

Venla insjuknar under samma försäkringsperiod i en förkylning. Vården orsakar henne 130 euro i kostnader. Från kostnaderna avdras 10 %, dvs. 13 euro. Det belopp som ersätts till följd av sjukdomen är 117 euro.

Hur söker jag dagpenning?

Om din försäkring inkluderar dagpenningsersättning för tid av arbetsoförmåga, kan du ansöka om dagpenning genom att skicka oss ett sjukledighetsintyg. Kortare tider av arbetsoförmåga kan i allmänhet handläggas på basis av ett A-läkarintyg. För handläggning av långvarig arbetsoförmåga behöver vi ett E-läkarutlåtande, om arbetsoförmågan orsakats till följd av olycksfall eller ett B-läkarutlåtande, om arbetsoförmågan orsakats till följd av sjukdom.

Dagpenningsersättningen är skattepliktig biinkomst, på vilken vi verkställer förskottsinnehållning enligt 50 %. Om din skatteprocent för biinkomster är mindre än 50 %, kan du skicka oss en kopia av ditt skattekort för biinkomst. Vi verkställer då förskottsinnehållningen enligt uppgifterna på skattekortet. Du kan också be om ett separat skattekort för dagpenningsersättning från skattebyrån. Dagpenningen betalas ut en månad i efterskott.

Mer information finns i Personförsäkringsvillkoren i punkt 3.4 Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga och punkt 3.5 Skydd i händelse kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen.

Hur söker jag ersättning för bestående men?

Skydd i händelse av olycksfall

Om din försäkring inkluderar Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall, kan du söka ersättning tidigast ett år efter att olycksfallet inträffat. För beslut om bestående men ska du tillställa oss ett E-läkarutlåtande jämte en beskrivning av skadans status. Mer information om försäkringsskyddet finns i punkt 3.9 i Personförsäkringsvillkoren.

Skydd i händelse av sjukdom och olycksfall

Om din försäkring inkluderar Skydd i händelse av bestående men, kan du söka ersättning för bestående men till följd av sjukdom eller olycksfall. För beslut om bestående men ska du tillställa oss ett B-läkarutlåtande, om det bestående menet orsakats av sjukdom och ett E-läkarutlåtande jämte en beskrivning av skadans status, om det bestående menet orsakats av ett olycksfall. Mer information om försäkringsskyddet finns i punkt 3.9 i Personförsäkringsvillkoren.

Vi betalar arvodet för läkarutlåtande, om vi har behövt det för att avgöra ersättningsärendet och om det skickats till oss i original. Övriga arvoden för läkarutlåtande ersätts inte från försäkringen. Ersättningen för bestående men är inte skattepliktig inkomst.

Ersätts resekostnaderna?

Resekostnader som orsakats vid uppsökande av vård ersätts inte från försäkringen. Ett undantag är Reseförsäkringen och Flexiförsäkringen, som ersätter skäliga och nödvändiga resekostnader. Kostnader som uppstått vid användning av privat bil ersätts för högst 0,25 euro/km.

Ersätts fysikalisk vård eller rehabilitering?

De vårdkostnader som ersätts är skäliga kostnader för fysikalisk vård som ordinerats av läkare efter operations- eller gipsbehandling till följd av en olycksfallsskada som ersatts från försäkringsskyddet. Per olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingsgånger.

Fysikalisk vård ersätts endast efter operations- eller gipsbehandling till följd av olycksfall. I annat fall ersätts fysikalisk vård inte från försäkringen.

Försäkringen ersätter inte rehabilitering.

Hur ersätts fysikalisk vård från Tilläggsskyddet för motionärer?

Tilläggsskyddet för motionärer ersätter fysikalisk vård för högst fem behandlingsgånger per skada.

Ersätts terapi och undersökningar i samband med terapi?

Ersättning för vårdkostnader betalas inte ut för tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering.

Försäkringen ersätter exempelvis inte

  • undersökningar av skolmognad
  • neuropsykologiska undersökningar
  • talterapi
  • ergoterapi
  • psykoterapi.