Vinterskador

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Köldskador

Vid hård köld finns det risk för att vattenledningarna kan frysa och gå sönder. I alla rum och utrymmen i en byggnad där det finns vattenledningar måste man säkerställa en tillräcklig och jämn temperatur. Följ upp rörnätets kondition och förhindra att rören fryser till genom att använda kompletterande värmekällor, t.ex. elelement eller lösa värmeelement.

Ett bra och beprövat sätt är att vid hård köld lämna vattenkranen att droppa lite grann, så kommer vattnet inte åt att frysa i ledningarna. Ett annat bra sätt är också att isolera rören och/eller installera en värmekabel i delvis uppvärmda/kalla utrymmen.

Om vattenledningarna trots allt kommer åt att frysa till är det tryggast att kalla på en rörmontör, som tinar upp rören med hjälp av ånga. Om det inte finns möjlighet att få en yrkesman till platsen kan du själv försöka tina upp rören med hjälp av ett elelement. Använd under inga omständigheter öppen eld eller varmluftspistol för att tina upp frusna rör.

Vad ersätter försäkringen vid köldskador?

Bräckageskador på rör eller VVS-anordningar till följd av köld eller förfrysning ersätts inte från hemförsäkringen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för att tina upp frusna rör. Sådana kostnader hör till det normala underhållet av fastigheten och bekostas därför av ägaren.

Om däremot rör eller VVS-anordningar fryser till och spricker, t.ex. till följd av att en värmeanordning plötsligt gått sönder, ersätts skadorna från hemförsäkringen.

Ersättningens belopp är alltid beroende av rörnätets eller VVS-anordningarnas ålder.

Vattenskador som orsakas av frusna rör uppdagas i allmänhet när vädret blir varmare

Hemförsäkringen ersätter som följdskador sådana läckageskador på fastigheten och byggnaden som orsakats av att vatten läckt ut då rör eller VVS-anordningar frusit till. I detta fall inverkar också huruvida säkerhetsföreskrifterna har följts på om skadan ersätts och på ersättningens belopp.

Läs säkerhetsföreskrifterna

I säkerhetsföreskrifterna nämns de vanligaste skyddsåtgärderna, varmed man strävar till att förhindra uppkomsten av skada eller reducera skadans omfattning.

Enligt hemförsäkringens säkerhetsföreskrifter ska VVS-anordningar och vattenledningar tömmas på vatten, om byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och övervakning. Om byggnaden är obebodd i över en vecka, ska huvudavstängningsventilen stängas eller bruksvattenpumpen kopplas från. Rör som frusit till får inte tinas upp med hjälp av öppen eld.

Om säkerhetsföreskrifterna i anslutning till försäkringen har försummats kan ersättningen nedsättas.

Förhindra att vattnet fryser i rören

Om kölden har fortsatt i flera dagar och bostaden har stått kall finns det risk för att rören kan frysa. Vattnet fryser i rören först när temperaturen inomhus sjunker under noll och de konstruktioner där rören finns kyls ned.

Om byggnaden har en öppen spis eller någon annan eldstad, värm upp bostaden varje dag och håll temperaturen ovanför noll. På detta sätt kan du förhindra att vattnet fryser och att rören går sönder med en läckageskada som följd. Om det inte är möjligt att värma upp bostaden eller ingen bor stadigvarande i bostaden, ska rörnätet tömmas på vatten. För detta kan du behöva anlita en rörmontör, som tappar ur vattnet och ser till att det inte blir kvar vatten i rören.

Snöskador

Snöns tyngd och ismassornas rörelser på taket kan orsaka att konstruktioner sätter sig, spricker och störtar in. Isiga snömassor kan riva loss stegar från väggar och takkonstruktioner och ha sönder såväl stegar som väggbeklädnad och taktäckning, rökkanaler, vattenrännor och verandakonstruktioner.

Takläckage till följd av snöns tyngd och snö som smälter underifrån uppstår i synnerhet invid takfönster, ventilationsgenomföringar, skorstenar och andra genomföringar i taket. Kom ihåg att på våren och hösten kontrollera konditionen hos genomföringar i yttertaket.

Om vatten ändå kommer åt att väta ned vindsbjälklaget, ska snö som yrt in i vindsbjälklaget avlägsnas. Ta reda på hur snön kommit in i konstruktionerna och förhindra nya skador.

Om smältvatten eller snö som samlats på taket väter ned vindsbjälklaget, ska den våta isoleringen bytas ut. Låt reparera ytmaterial på insidan efter behov. Reparera senast när snön smultit också genomföringarna i yttertaket och underlagstaket.

Ersätter hemförsäkringen?

Skador till följd av att taket gått sönder eller satt sig av snöns tyngd eller skador som orsakats av snöns eller isens rörelser ersätts inte från hemförsäkringen. Takläckage till följd av dessa orsaker ersätts i regel inte heller från hemförsäkringen. Det mest omfattande skyddet för byggnaden – OmfattandePlus – ersätter däremot skador till följd av läckage i yttertak.

Om det samtidigt blåser och snöar lätt pudersnö, kan det samlas snö i byggnadens vindsbjälklag, även om taket skulle vara ändamålsenligt byggt. Att snö tränger in i byggnadens konstruktioner av vindens kraft kan i våra finska förhållanden inte anses vara en oförutsedd händelse. Från hemförsäkringens ersättningsområde har skador som orsakats av snö eller regn uteslutits, varför inte heller dessa skador ersätts.

Följ med situationen och handla i tid

Det lönar sig att följa upp snösituationen på tak och liknande konstruktioner och handla i tid för att förhindra skador. Snö som samlats på taket måste avlägsnas, om snöns tyngd äventyrar takkonstruktionernas bärförmåga eller fallande snö kan orsaka skada. Det lönar sig att avlägsna snöbelastningen från riskfyllda ställen, såsom skyddstak, terrasser, ljustak och motsvarande. Om du själv tänker avlägsna snön från taket, försäkra dig alltid om arbetarskyddet.

Fäst också uppmärksamhet vid att inte samla snö invid fastigheten, eftersom smältvattnet kan tränga in i bottenbjälklaget och sockelkonstruktionerna.

Smältvattenskador

När dagvattenbrunnarna o.d. ännu är frusna är risken stor för att smältvatten kommer åt att rinna in i byggnaderna.

Förhindra skador på förhand

Förhindra att smältvatten rinner in i källaren t.ex. längs rampen genom att se till att vatten som rinner längs marken leds till dagvattenbrunnar och öppna diken. Fastighetsägaren ska kontrollera att dagvattenbrunnar inte är snötäckta, tillfrusna eller stockade.

Om det invid byggnaden fallit eller i övrigt samlats stora mängder snö, ska snön i mån av möjlighet avlägsnas från ett område på 3 meter från huset, för att smältvattnet inte ska komma in i husets konstruktioner. Dessutom är det skäl att se till att smältvatten inte kommer åt att rinna i riktning mot byggnaden. Också ventilationsöppningar, fönster o.d. i källarvåning ska granskas för att säkerställa att vatten inte kommer in i källaren när snön smälter.

Säkerställ att stuprännor och takbrunnar på plana tak är öppna, så att smältvatten som samlas på taket kan rinna bort utan hinder.

Ersätter hemförsäkringen skador som orsakats av smältvatten?

Att se till att smältvatten rinner bort på ändamålsenligt sätt hör till fastighetens normala skötsel och underhåll på våren. Skador till följd av smältvatten kan i våra finska förhållanden därför inte anses som oförutsedda. Skador på byggnaden som orsakats av snö som smultit ersätts således inte från försäkringen. Det mest omfattande skyddet för byggnaden – OmfattandePlus – ersätter däremot också takläckage.