Sjuk eller skadad hund

Djurförsäkringen ersätter kostnaderna för veterinärvård om hunden råkat ut för ett olycksfall eller blivit sjuk.
  1. Om din hund har insjuknat eller skadat sig, kontakta först veterinär. Ta en allvarligt skadad eller sjuk hund utan dröjsmål till veterinären.
  2. Om du bedömer att situationen inte är livsfarlig, rekommenderar vi att du kontaktar distansveterinären.
  3. Ta färdigt fram vårdkostnadsverifikaten för skadeanmälan. Gör skadeanmälan på Mina sidor. I djurförsäkringen är din självrisk antingen 35 % av kostnaderna eller 84 euro en gång per försäkringsperiod och därefter 25 % av kostnaderna. Du kan kontrollera självrisken på Mina sidor.
  4. Vi handlägger din skadeanmälan snabbt och du får ersättningsbeslutet till Mina sidor. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.

Distansveterinären hämtar hjälpen hem till dig

Det är enkelt och smidigt att anlita distansveterinär. Distansveterinären står till tjänst varje dag kl. 9–24. 

Om ditt sällskapsdjur är försäkrat hos If med en försäkring som täcker vårdkostnader, får du det första veterinärbesöket gratis. Läs mer redan idag!

Läs mer om distansveterinären

Sök ersättning

Om du vill söka ersättning för vårdkostnader eller läkemedel för ditt sällskapsdjur, gör skadeanmälan på Mina sidor. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Till Mina sidor

Personlig betjäning varje dag

Sköt dina skade- och försäkringsärenden snabbt och enkelt på numret 010 19 19 19 (må–fr kl. 8–20 och lö–sö kl. 10–16). 

Ersättningstjänst

Vad ersätter djurförsäkringen?

Djurförsäkringen ersätter vårdkostnader hos veterinär till följd av att ditt sällskapsdjur skadats eller insjuknat. Kostnader som ersätts är bland annat:

  • vård som getts och ordinerats av veterinär samt läkemedel
  • olika laboratoriekostnader
  • röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning, om de behövs för undersökningen av sjukdomen eller skadan.

Självrisken är antingen 35 % av kostnaderna eller 84 euro en gång per försäkringsperiod och därefter 25 % av kostnaderna. Du kan kontrollera din självrisk på Mina sidor.

Livskydd

Djurförsäkringens livskydd ersätter djurets värde i pengar, om ditt sällskapsdjur

  • dör eller måste avlivas
  • försvinner
  • stjäls.

 Du kan fastställa värdet på ditt sällskapsdjur när du köper försäkringen. Som djurets värde i pengar, dvs. livskyddets ersättningsbelopp, fastställs i allmänhet anskaffningspriset för en valp eller unge, men djurets värde kan också stiga, t.ex. genom utställningsframgångar eller skolning. Livskyddet gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken sällskapsdjuret fyller 10 år.

Exempel på livskyddet 

Hos sällskapsdjuret har diagnostiserats elakartade tumörer som inte kan behandlas. Veterinären konstaterar att det enda rätta är att avliva djuret av djurskyddsskäl. Från livskyddet utbetalas hela försäkringssumman.

Sällskapsdjuret skadas allvarligt i ett olycksfall och enligt veterinärens bedömning kan djuret inte räddas. Från livskyddet utbetalas hela försäkringssumman.

Rehabiliteringsskydd – rehabilitering av hund

Om du har utvidgat veterinärförsäkringen att också omfatta rehabiliterande vård* för hund, ersätter vi akupunktur, fysioterapi och kiropraktisk vård som ordinerats av veterinär t.ex. efter eller i stället för en operation. Notera att vården ska hänföra sig till en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts från djurförsäkringen. I vårdkostnader ersätts högst 300 euro under en försäkringsperiod.

* Rehabiliteringsskyddet är ett valfritt tilläggsskydd i djurförsäkringar som tagits efter 19.11.2016. I sällskapsdjursförsäkringar som tagits före 19.11.2016 ersätts kostnader för akupunktur som ordinerats av veterinär från vårdkostnadsförsäkringen. Sällskapsdjursförsäkringen ersätter inte fysikalisk vård.

Skador som hunden orsakat

Om du utvidgat djurförsäkringen med ett ansvarsskydd, ersätter vi skador som din hund orsakat personer utanför ditt hushåll eller deras egendom.

Exempel på ansvarsskyddet

Hunden rymmer från sin ägare och biter en annan hund som varit kopplad. Från ansvarsskyddet ersätts veterinärkostnaderna för den andra hunden upp till 2 000 euro.

Hunden följer med på besök och utan att någon märker det tuggar hunden sönder ett par glasögon som den hittat på ett bord. Ansvarsskyddet ersätter anskaffningen av nya glasögon.

Exempel på begränsningar i djurförsäkringen

Djurförsäkringen ersätter inte sjukdomar som börjat eller skador som uppstått före försäkringen togs och inte heller sjukdomar som yppat sig inom 14 dygn efter att försäkringen trädde i kraft.

Djurförsäkringen ersätter inte skada som orsakats t.ex. av beteendestörning eller tillväxtstörning i skelett eller leder.

Kostnader för tand- och tandköttsvård av annan orsak än olycksfall ersätts inte från försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller specialdieter eller näringspreparat, även om de skulle ha ordinerats av veterinär och används som läkemedel.

Djurförsäkringen ersätter inte sakskador som hunden orsakat sin skötare. Med skötare avses den person som hade hunden under sin uppsikt när skadan inträffade.

Vaccinationer ersätts inte från försäkringen, eftersom de är förebyggande vård.

De begränsande villkoren gäller också livskyddet. Kontrollera begränsningarna i villkoren för din djurförsäkring på Mina sidor.