Försäkring för hyresvärd

Räkna ut pris och

 1. Försäkring för hyresvärd

Ta en förmånlig försäkring för hyresvärd, eftersom din placeringsbostad kan drabbas av skador som inte ersätts från hyresgästens eller husbolagets försäkring.

Genom att försäkra din placeringsbostad säkerställer du att den alltid är heltäckande försäkrad. Hyresgästens egen hemförsäkring kan upphöra att gälla utan att du känner till det och det är svårt att övervaka att försäkringen är i kraft. Försäkringen för hyresvärd lämpar sig för alla privata hyresvärdar, dvs. bostaden ska vara i privat ägo och uthyrd för boende.


 • Vi hjälper vid tvister

  Vi ersätter rättegångskostnaderna i tvister med t.ex. hyresgästen, husbolaget eller en entreprenör.

 • Avdragsgill i beskattningen

  Du kan i allmänhet dra av dina premier som hyresvärd i beskattningen.

 • I samarbete med Finlands Hyresvärdar

  Ifs försäkring för hyresvärd har utvecklats i samarbete med Finlands Hyresvärdar (Suomen Vuokranantajat).

värför försäkring för hyresvärd?

Du får försäkringen för hyresvärd enkelt från webbutiken med en gång. Du får ett exakt pris på försäkringen för just din bostad och mer information om försäkringen. Det erbjudande som du får i webbutiken binder dig ännu inte vid någonting. Försäkringen för hyresvärd gäller per bostad och omfattar utöver det egentliga hyresavtalet också eventuella underhyresavtal. 

Läs, varför det lönar sig för dig att försäkra din placeringsbostad.

 1. Rättsskyddsförsäkring för tvister  

  I försäkringen för hyresvärd ingår rättsskyddsförsäkring, som omfattar tvistemål i anslutning till din placeringsbostad, t.ex. hyrestvister. Hemförsäkringen för ditt eget hem omfattar i allmänhet inte tvister i anslutning till en placeringsbostad.

 2. Placeringsbostaden är alltid ändamålsenligt försäkrad
  Lagen förpliktar inte hyresgästen att ta en hemförsäkring och hålla den i kraft under hyresavtalet. I händelse av en skada kan hyresvärden inte heller förplikta hyresgästen att använda sin försäkring för att täcka skadorna. 
   
 3. Omfattar också lösöre i bostaden som ägs av hyresvärden 

  Försäkringen ersätter skador på t.ex. kylskåp och diskmaskin. Man kan inte kräva att hyresgästen använder sin egen hemförsäkring om de går sönder.

 4. Ersätter skador som fastighetsförsäkringen inte ersätter

  Husbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast upp till standardnivå, dvs. i regel till den utrustningsstandard som gällde när huset stod klart eller grundrenoverades. Om du själv har låtit lägga t.ex. en ny, dyr parkett i bostaden och det inträffar en läckageskada i husbolaget, räcker bolagets fastighetsförsäkring inte nödvändigtvis till för att förnya parketten.

 5. Du får skydd också i händelse av hyresgästens raseriutbrott
  Du kan utvidga Ifs försäkring för hyresvärd med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador som hyresgästen med avsikt orsakat på lägenhetens ytmaterial och fasta inredning. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag. 

 6. Ersätter förlust av hyresinkomst upp till 12 månader i händelse av skada
  Avbrottsskyddet för hyresinkomst ersätter förlorad hyresinkomst, när placeringsbostaden har drabbats av en skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren. Hyresgästen är då enligt lag delvis eller helt befriad från att betala hyran och hyresvärden kan inte ta ut någon hyra. Skyddet beviljas för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

 7. Omfattar också skador som lägenhetens ägare orsakat
  Lägenhetens ägare kan genom sin verksamhet orsaka hyresgästen eller husbolaget skada, för vilken ägaren enligt lag är ersättningsskyldig gentemot den som lidit skada. Ansvarsskyddet i hyresvärdens egen hemförsäkring ersätter i allmänhet inte skador i anslutning till en placeringsbostad.

försäkring av egnahemshus på hyra

Endast byggnadens ägare kan försäkra ett egnahemshus eller en sommarstuga som hyrts ut. Försäkringen omfattar också hyresvärdens lösöre i egnahemshuset. Försäkringen för hyresvärd ersätter olika skador som ett uthyrt egnahemshus kan råka ut för, exempelvis:

 • Stormen fäller ett träd över huset.
 • Huset eller delar av huset förstörs i en eldsvåda.
 • Ett rör går sönder och orsakar vattenskador.
 • En tjuv bryter sig in och stökar till i huset. Obs! Hyresgästens stulna lösöre ersätts från hyresgästens försäkring.

Vid uthyrning av ett egnahemshus ansvarar ägaren för fastighetens underhåll. I och med det kan hyresvärden bli skadeståndsskyldig för person- och sakskador som orsakas av försummad skötsel eller bristfälligt underhåll av fastigheten. Därför ingår i försäkringen för hyresvärd ett separat ansvarsskydd för fastighetsägare som ersätter bl.a. följande skador:

 • Snö faller ner från taket i nacken på hyresgästen.
 • Postutdelaren halkar på en isig trappa.
 • Sotaren ramlar i backen när stegen ger vika.
 • Ett murket träd på fastigheten faller över grannens bil, hus eller förråd.

Du får försäkring för hyresvärd för ditt egnahemshus genom att ringa If 010 19 19 19 (må–fr 8–20, lö–sö 10–16).

professional bostadsplacering

Om din verksamhet som bostadsplacerare är yrkesmässig (du har ett FO-nummer), erbjuder Ifs företagsförsäkringstjänst rätt försäkringslösning för dig. 


Villkor och handledningar för försäkring för hyresvärd

Ansvarsfördelningstabell

Ansvarsfördelningen mellan bostadsaktiebolaget och delägarna fastställs i lagen om bostadsaktiebolag. En ingående fördelning av underhållsansvaret finns i Fastighetsförbundets ansvarsfördelningstabell för bostadsaktiebolag.

Aktieägaren

Ytmaterial

Golv- och väggytor inomhus, tapeter, målade ytor, material, rappningar inomhus, spackelytor, nedsänkta innertak

Dörrar

Lägenhetens mellandörrar, den inre balkongdörren, säkerhetslås i ytterdörren, säkerhetskedja, inbrottsskydd

Fast inredning och utrustning

Skåp, fönsterbräden, gardinstänger, bastulave, öppen spis, ugn

Ventilationssystem

Rengöring av ventiler, filter inne i lägenheten, spisfläkt

Bostadsaktiebolaget

Konstruktioner

Yttertak, golvkonstruktioner, innertak, ytter- och mellanväggar, balkonger, vattenisolering

Dörrar

Lägenhetens ytterdörr, balkongdörrens yttre dörr, brevinkast, namnskylt, lås

Ventilationssystem

Reparation och byte av ventiler, filter utanför lägenheten, spiskupa som är ansluten till frånluftskanalen, till- och frånluftsmaskiner

Vilka skador ersätter försäkringen för hyresvärd?

Skador i placeringsbostaden kan orsakas t.ex. av hyresgästens verksamhet, av att husbolagets teknik inte fungerar som den ska eller av att hushållsmaskiner i bostaden går sönder. I dessa och många andra situationer kommer hyresvärdens hemförsäkring till hjälp!

Diskmaskinen går sönder

Diskmaskinen gick sönder och vatten rann ut på laminatgolvet i köket. De förstörda laminatskivorna och övrigt ytmaterial samt förnyandet av köksskåpens stommar ersätts från försäkringen för hyresvärd.

Inbrott

Husbolaget drabbades av flera inbrott, vägg- och golvytorna i hyreslägenheten hade skadats och mellandörrar slagits sönder. Hyresvärdens hemförsäkring ersatte de skador som tjuvarna orsakat i lägenheten. Skadorna på ytterdörren ersätts från husbolagets försäkring.

Advokatkostnader vid en tvist

Hyresgästen uppförde sig störande i husbolaget och betalade inte hyran till hyresvärden. Hyresgästen gick emellertid inte med på att flytta ut från lägenheten även om hyresavtalet hade sagts upp. Den rättsskyddsförsäkring som ingår i försäkringen för hyresvärd ersatte advokatkostnaderna i tvistemålet gällande vräkningen.

Finlands Hyresvärdar ger stöd i ärenden som berör hyresförhållanden

Finlands Hyresvärdar (Suomen Vuokranantajat) är en organisation för privata hyresvärdar och bostadsplacerare. Föreningen ger dig sakkunnig information i ärenden som berör uthyrning och bostadsplacering. Som medlem i föreningen har du nytta av t.ex. följande tjänster:

 • Avgiftsfri juridisk rådgivning vardagar (via telefon och webben)
 • Databank för hyresvärdar och bostadsplacerare på webben: avtalsunderlag, blanketter, handledningar
 • Över 200 avgiftsfria utbildningstillfällen om året för föreningens medlemmar över hela Finland: kabinett, seminarier, turnéer

Läs mer om Finlands Hyresvärdar.

Tilläggsskydd: skador som hyresgäst orsakat med avsikt

Du får tilläggskyddet för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

Vi ersätter plötsliga och för hyresvärden oförutsedda skador på ytmaterial och fast inredning i bostaden som en hyresgäst orsakat med avsikt. Sådana skador är exempelvis:

 • Hyresgästen har fått ett raseriutbrott och skadat golv- eller väggytor eller köksskåp
 • Hyresgästerna har haft sönder egendom i samband med ett gräl
 • Läckageskada som orsakats med avsikt t.ex. innan hyresgästen flyttat ut

Försäkringen ersätter t.ex. inte:

 • Skador till följd av slitage eller bristfälligt underhåll av bostaden
 • Skador på husbolagets konstruktioner, hyresgästens egendom eller andra lägenheter

Detta tilläggsskydd beviljas inte för lägenheter som används för kortvarig uthyrning (t.ex. Airbnb).

Tilläggsskydd: avbrott i hyresinkomst

Du får tilläggskyddet för hög-, rad- och parhus i form av aktiebolag.

Från detta tilläggsskydd får du ersättning för utebliven hyresinkomst, om hyresgästen inte kan bo i bostaden efter en skada. Vi betalar ut ersättning så länge som bostaden repareras och inte är i beboeligt skick. Vi betalar ut ersättning upp till 12 månader. Självrisken vid skada är 50 % av hyran för en månad.

Exempel

Efter en eldsvåda är lägenheten obeboelig i 10 månader. Om hyran är 800 euro i månaden, skulle hyresinkomsten för 10 månader ha varit 8 000 euro. Som avbrott i hyresinkomst ersätts 7 600 euro. Självrisken i exemplet är 400 euro. Ersättningen är skattepliktig inkomst.

Vi ersätter inte allt

 • Ersättning utbetalas endast för renoveringstiden, inte t.ex. för den tid som det tar att hitta en ny hyresgäst.
 • Vi betalar inte ut ersättning vid på förhand planerade renoveringar, t.ex. stambyte i husbolaget.

Detta tilläggsskydd beviljas inte för lägenheter som används för kortvarig uthyrning (t.ex. AirBnB).

Du kan också ha nytta av följande sidor

 1. Försäkring för hyresvärd