transportansvarsförsäkringar

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

  1. Transportansvarsförsäkringar

Företag som sköter landsvägstransporter eller speditionsuppdrag kan påföras skadeståndsskyldighet, om den vara som anförtrotts företaget skadas.

Minska riskerna vid vägtransportansvar världen över

Med Ifs transportansvarsförsäkringar kan företaget skydda sig i händelse av skadeståndsskyldighet vid inrikes och internationella transporter.

Företaget kan försäkra sitt inhemska vägtransportansvar med en vägtransportansvarsförsäkring och sitt internationella vägtransportansvar med en CMR-försäkring.

Företag som utför uppdrag i samband med transporter kan åläggas skadeståndsskyldighet, om den vara som anförtrotts företaget har skadats, minskat eller försvunnit under transporten eller om överlåtelsen av varan har försenats. Gemensamt för de lagar och avtal som reglerar olika transportformer är att de på många sätt begränsar ansvaret hos de företag som sköter upopdrag i samband med transporterna. I vissa situationer kan företaget emellertid bli skadeståndsskyldigt.


Inhemskt vägtransportansvar

Ta ansvarsskydd för landsvägstransporter i hemlandet

Den inhemska vägtransportansvarsförsäkringen ger ansvarsförsäkringsskydd för fraktförare som sköter landsvägstransporter i hemlandet. En transport betraktas som en inrikes transport, om de avgångs- och destinationsorter som antecknats i fraktsedeln är belägna i Finland.

Försäkringen täcker med de begränsningar som anges i villkoren den skadeståndsskyldighet enligt lagen om vägbefordringsavtal som fraktföraren kan åläggas vid inrikes transporter på grund av att varan försvunnit, minskat eller skadats eller överlåtelsen försenats.

Försäkringen kan med specialvillkor utvidgas att omfatta exempelvis skador som orsakats av temperaturförändringar till följd av ett plötsligt tekniskt fel i termoanläggning.

Försäkringen kan utvidgas med följande tilläggsskydd

  • Värmeregleringsanordning
  • Stöld från fordon
  • Efterkrav.

Vi kartlägger transportriskerna tillsammans med företaget och ger vid behov individuell hjälp, även utbildning i varuhantering.

Internationell vägtransportansvar

Ta ansvarsskydd för landsvägstransporter utomlands

Den internationella vägtransportansvarsförsäkringen (CMR) ger ansvarsförsäkringsskydd för fraktförare som sköter internationella landsvägstransporter och grundar sig på CMR-konventionen och lagen om vägbefordringsavtal. En transport betraktas som en internationell transport, om de avgångs- och destinationsorter som antecknats i fraktsedeln är belägna i olika länder.

Försäkringen ersätter skador på den vara som transporteras och skada till följd av att överlåtelsen försenats, då fraktföraren enligt den internationella CMR-konventionen är ansvarig för dem.

Försäkringen täcker med de begränsningar som anges i villkoren den skadeståndsskyldighet enligt lagen om vägbefordringsavtal och CMR-konventionen som fraktföraren kan åläggas vid internationella transporter på grund av att varan försvunnit, minskat eller skadats eller överlåtelsen försenats.

Försäkringen kan med specialvillkor utvidgas att omfatta exempelvis skador som orsakats av temperaturförändringar till följd av ett plötsligt tekniskt fel i termoanläggning.

Försäkringen kan utvidgas med följande tilläggsskydd

  • Värmeregleringsanordning
  • Efterkrav
  • Cabotageansvar.

Vi kartlägger transportriskerna tillsammans med företaget och ger vid behov individuell hjälp, även utbildning i varuhantering. ​​

  1. Transportansvarsförsäkringar