Reseförsäkring

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska)

Teckna skydd för dig själv och dina nära då ni reser utomlands

Det fortlöpande Resenärskyddet är i kraft högst 45 dygn från början av varje enskild resa utomlands som företas från Finland. I fråga om annullering av och avbrott i resa samt försening från resa gäller skyddet också vid resor i hemlandet. Skyddet beviljas personer som ännu inte fyllt 70 år och det upphör när den försäkrade fyller 75 år.

Det tidsbestämda Resenärskyddet gäller en på förhand avtalad tid. Skyddet beviljas utan begränsningar avseende ålder för resor utomlands.

I vissa fall behöver vi en hälsoutredning för att kunna bevilja försäkringen.

Giltighet vid idrott

Försäkringsskydden gäller för barn under 18 år vid all idrottsverksamhet. För personer som fyllt 18 år gäller Resenärskyddet och skyddet i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall endast mot tilläggspremie

  • vid tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnats av idrottsförbund eller -förening eller 
  • vid träning enligt ett träningsprogram eller 
  • vid utövande av i försäkringsvillkoren separat uppräknade riskfyllda idrottsgrenar eller fritidsintressen.

Om du är Helhetskund hos oss, kan utvidga din försäkring att omfatta också tävlingsidrott och riskfyllda idrottsgrenar.

Ersättning

Kostnader som orsakats av sjukdom och olycksfall

Resenärskyddet ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom under resa i högst 90 dagar från det första läkarbesöket och vårdkostnader till följd av olycksfall i högst 3 år efter olycksfallet. För de vårdkostnader som ersätts redogörs i försäkringsvillkoren.

Sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat före resan ersätts inte

Om en sjukdom som uppdagats redan före resan oväntat förvärras under resan, ersätts endast vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet under högst en veckas tid. Om Resenärskyddet har beviljats med begränsande villkor, ersätts inte vård med karaktär av första hjälpen för ifrågavarande sjukdom. Närmare uppgifter om begränsningarna finns i försäkringsvillkoren.

Kostnader för annullering av och avbrott i resa samt försening från resa

Resenärskyddet ersätter också kostnader för annullering av och avbrott i resa samt försening från resa. Skyddet i händelse av annullering av resa gäller endast, om Resenärskyddet har tagits minst tre dagar före resans början och orsaken till annulleringen har uppstått först efter att försäkringen togs och resan bokades.

Rätt till ersättning för avbrott i resa föreligger exempelvis på grund av sjukhusvård till följd av sjukdom under resa.

Annulleringen av och avbrottet i resan samt förseningen från resan ska bero på de tvingande orsaker som anges i försäkringsvillkoren.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​