Reseförsäkring

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska)

Reserättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader i tviste- och brottmål som orsakats försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne, förutsatt att de hänför sig till de försäkrades privatliv, har inträffat under en resa och ansluter sig till själva resan och resandet. Maximiersättningen är 8 500 euro per skadefall. Självriskandelen är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro.

Försäkringen ersätter bland annat inte sådana tviste- eller brottmål som ansluter sig till annat än resande och inte heller ärenden som inträffat under resan och som endast har ringa betydelse för dig eller som hänför sig till förvärvsverksamhet. Om du på resan gjort dig skyldig till ett uppsåtligt brott eller grov ovarsamhet, ersätter försäkringen inte heller rättegångskostnader som orsakas av dem.

Från försäkringen betalas endast de kostnader som orsakats dig av anlitande av jurist. Motpartens rättegångskostnader som domstolen ålagt dig att betala eller som du kommit överens om att betala ersätts inte.

Reseansvar

Försäkrade i Reseansvarsförsäkringen är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.

Med stöd av Reseansvarsförsäkringen ersätts person- eller sakskada som försäkringstagaren eller dennes familjemedlemmar orsakat annan på resan i egenskap av privatperson och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Maximiersättningen är 170 000 euro och den minsta självrisken är 50 euro.

Från Reseansvarsförsäkringen ersätts emellertid inte t.ex. 

  • skador som familjemedlemmar orsakat varandra 
  • skador på egendom som lånats eller hyrts av en privatperson 
  • skador som orsakats i samband med slagsmål.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt.

Direkt på webben



​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​