Kaskoförsäkringens skydd

Bilserviceplus

Bilserviceplus ersätter bogsering av fordonet till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av att fordonet fått ett fel, skadats eller kört av vägen. Dessutom ersätts övriga ändamålsenliga extra rese- och boendekostnader samt andra kostnader som uppkommit till följd av att körningen avbrutits.

 • Det belopp som ersätts utöver bogseringskostnaderna tillsammans med de kostnader som uppstått i samband med att körningen avbrutits utgör högst 500 euro.
 • Från skador som ersätts från bilserviceskydden görs inte avdrag för självrisk.

Djurskydd

Från Djurskyddet ersätts skada som orsakats av kollision med ett djur.

 • Självrisken är 200 euro.
 • Ersättningen sänker inte bonusen.
 • Skada som uppkommit vid väjning för djur ersätts från Kollisionsskyddet.

Älgskydd

Älgskyddet ersätter sakskada som orsakats av kollision med älg, ren, hjort eller rådjur.

 • Självrisken är 200 euro.
 • Ersättningen sänker inte bonusen.
 • Skada som uppkommit vid väjning för hjortdjur ersätts från Kollisionsskyddet.

Skadegörelseskydd

Skadegörelseskyddet ersätter sakskada som orsakats till följd av uppsåtlig skadegörelse.

 • Självrisken är 200 euro.
 • Ersättningen sänker inte bonusen.
 • Skadegörelse som orsakats med ett annat fordon ersätts från Kollisionsskyddet.
 • För skaderegleringen behövs alltid en polisanmälan.

Kontinuitetsskydd

Kontinuitetsskyddet i Toppkasko ersätter kostnaderna för användning av ersättande bil och bogsering av fordonet till närmaste märkesverkstad, om resan har avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett fel, skadats eller kört av vägen eller om bilen har stulits.

Vid användning av ersättande bil ersätts hyran för en bil av storleksklass C. Ersättningstiden för ersättande bil beror på skadan och ersättningssättet. Vid skador på motorcyklar kan vi i stället för ersättande bil betala ut en dagsersättning på 45 euro per dag.

Andra nödvändiga, extra rese- och boendekostnader som orsakats av att bilresan avbrutits ersätts upp till högst 350 euro. Från ersättningen görs inte avdrag för självrisk.

Kontinuitetsskyddet gäller utomlands i form av Bilserviceskydd utomlands.

Avbrottsskydd (i bilförsäkringar som börjat före 16.5.2009)

Från Avbrottsskyddet ersätts förlorade användningsdagar, om orsaken till att fordonet inte har kunnat användas är en sakskada som ersätts från din Bilförsäkring.

För personbilar är ersättningsalternativen för dagersättningen 34 euro eller 85 euro per dygn. För maximiantalet ersättningsdagar vid olika skadefall redogörs i försäkringsvillkoren.

Avbrottsskyddet har ingen självrisk.

Glasskydd

Glasskyddet ersätter direkt sakskada till följd av ett direkt slag mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta, då det är fråga om ett plötsligt och oförutsett bräckage.

Ingen självrisk avdras från ersättningen, om rutan repareras. Om rutan byts ut, avdras från ersättningen 200 euro i självrisk.

Glasskyddet ersätter inte skador som beror på att glasrutan slitits eller skråmats eller skador som inte inverkar på bilens trafiksäkerhet.

Keldjursskydd

Från Keldjursskyddet utbetalas ersättning, om familjens hund eller katt varit passagerare i ditt fordon och i samband med en trafikolycka

 • ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård
 • avlidit till följd av sina skador
 • måste avlivas på veterinärs ordination på grund av sina skador eller
 • blivit skrämd och rymt från olycksplatsen och därefter inte hittats inom tre månader från olycksfallet.

Maximiersättningen för veterinärkostnader är sammanlagt 1 700 euro. Om keldjuret avlider eller försvinner utbetalas ersättning enligt följande: rashund 800 euro och blandrashund 400 euro, raskatt 650 euro och bondkatt 150 euro.

Från ersättningen görs inte avdrag för självrisk och ersättningen sänker inte bonusen.

Inlösningsskydd

Inlösningsskyddet gör det enklare för dig att skaffa ett motsvarande eller rentav bättre fordon i händelse av att ditt fordon går till inlösning.

Du får ett nytt fordon i stället för det fordon som gått till inlösning, förutsatt att

 • högst 3 år har förflutit sedan fordonet registrerades första gången
 • fordonet har körts högst 60 000 kilometer
 • reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av det kontanta priset för ett nytt likadant fordon vid tidpunkten för skadan
 • fordonet ända från den första registreringen har varit endast i försäkringstagarens ägo eller besittning.

I andra fall av inlösning av fordonet får du 30 % utöver det gängse priset (högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten), om de uppskattade reparationskostnaderna överstiger 60 % av fordonets gängse pris.

Inlösningsskyddet ersätter skadan också när du är den oskyldiga parten. Du får ersättningen från Inlösningsskyddet utöver den ersättning enligt gängse pris som du får från motpartens försäkringsbolag. I detta fall görs endast avdrag för självrisken från ersättningen.

Rättsskydd

Rättsskyddet för fordon ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som hänför sig till ägande, framförande och innehav av fordonet.

 • Försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare.
 • Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.
 • Maximiersättningen är 8 500 euro per skadefall.

Brandskydd

Brandskyddet ersätter sakskada som orsakats av eld som kommit lös eller blixt som slagit ned i fordonet.

 • Självrisken är 200 euro.
 • Ersättningen sänker inte bonusen.
 • Skyddet ersätter inte skada på elektrisk anordning, om skadan beror på kortslutning eller annat inre bräckage.

Finansieringsskydd

Finansieringsskyddet fogas till Kaskoförsäkringen, då en bilaffär eller ett finansierings- eller leasingföretag står som fordonets ägare. Från Finansieringsskyddet utbetalas ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunkten för skadan inte förfallit till betalning eller i fråga om gällande leasingavtal ersättning till uthyraren högst upp till ersättningsbeloppet. Ersättning betalas ut även om skadefallet skulle ha orsakats t.ex. av försummelse av säkerhetsföreskrifter eller i övrigt av innehavarens klandervärda förfarande.

Finansieringsskyddet upphör när fordonets finansieringsavtal löper ut.

Kollisionsskydd

Kollisionsskyddet ersätter sakskada som orsakats av kollision, utkörning, av att fordonet vält eller av annan yttre, plötslig och oförutsedd händelse. Den ersättning som betalas ut från Kollisionsskyddet sänker bonusen i din kaskoförsäkring. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som du valt till Kollisionsskyddet.

Från Kollisionsskyddet ersätts bland annat

 • skada till följd av att fordonet har kolliderat med ett annat fordon eller annat hinder
 • skada till följd av att fordonet har kört av vägen eller vält
 • skada till följd av naturfenomen, t.ex. en hagelskur
 • skada till följd av snö som fallit ner från tak
 • skada till följd av att ett träd eller en gren fallit på fordonet
 • skada som orsakats av ett okänt fordon.

Stöldskydd

Stöldskyddet ersätter sakskador som orsakats av stöld, olovligt brukande eller försök till dessa. Dessutom ersätts skäliga kostnader för att hämta eller återbörda ett fordon som stulits. En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att försäkringens objekt vid tidpunkten för händelsen har varit låst eller förvarats i ett låst förvaringsutrymme. I ett gemensamt garage ska fordonet och utrustningen hållas låsta.

 • Självrisken är 200 euro.
 • Ersättningen sänker inte bonusen.

Parkeringsskydd

Parkeringsskyddet ersätter sakskada som beror på att ett annat motorfordon har kolliderat med din parkerade bil. För att ersättning ska betalas ut förutsätts det att det skadevållande fordonet inte är känt och att If har fått en tillförlitlig utredning av händelsetiden och -platsen. Självrisken är 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

Ansvarsskydd utomlands

I alla våra kaskoförsäkringar ingår Ansvarsskydd utomlands, som ger grundskydd utomlands, bland annat i Ryssland, i sådana trafikskador där det försäkrade fordonets förare själv är ansvarig gentemot utomstående. Maximiersättningen vid personskador är 100 000 euro och vid sakskador 50 000 euro. Självrisken är 500 euro.

Tilläggsansvarsskydd utomlands

Från Tilläggsansvarsskyddet utomlands utbetalas ersättning till

 • det försäkrade fordonets passagerare samt
 • utomstående till den del som ersättningen överstiger maximiersättningen i Ansvarsskyddet utomlands.

Maximiersättningen är vid personskador 500 000 euro och vid sakskador 250 000 euro. Självrisken är 500 euro.

Om ersättning betalas ut från båda skydden, avdras självrisken endast en gång.