Lagstadgad
Olycksfallsförsäkring

Begär offert

Lagen om olycksfallsförsäkring förnyas

Den nya lagen träder i kraft i sin helhet tidigast i början av år 2016, innehållet diskuteras ännu.

Bestämmelserna i anslutning till olycksfallsförsäkringspremien ändrades emellertid redan 1.1.2012. Till exempel:

 • självrisken per skada slopades
 • försäkringsbolagen behöver inte tillämpa samma riskklassificering i prissättningen av försäkringarna
 • små företag sporras till arbetarskyddsarbete.

Också Ifs premiegrunder förnyas i och med lagen. Försäkringspremien fastställs nu i allt högre grad utifrån kundens behov och risktagningsvilja. 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar

 • olycksfall som inträffat i arbetet, på arbetsplatsen och på väg till eller från arbetet
 • yrkessjukdomar som orsakats i arbetet.

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska arbetsgivaren teckna Lagstadgad Olycksfallsförsäkring i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar för sina anställda.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetsgivare med avlönade anställda. Försäkringen måste också tas för sådana ägare, bolagsmän och delägare i företaget som arbetar i företaget och äger högst 50 % av företaget.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete. Det finns emellertid vissa ersättningsbegränsningar som arbetsgivarna och arbetstagarna ofta inte känner till. Vid distansarbete täcker den lagstadgade olycksfallsförsäkringen endast verksamhet som direkt ansluter sig till arbetet. Eventuella luckor i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan behändigt kompletteras med en frivillig If Distansarbetsförsäkring.

Du kan sköta alla ärenden som hänför sig till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i If Företagsfoldern. I foldern kan du bl.a. fylla i löneanmälan och det försäkringsintyg som behövs vid en skada samt beställa giltighetsintyg för försäkringen.

Om ingen lön betalas för arbetet, omfattas det inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Företaget kan då teckna en Talkoförsäkring.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter

Med stöd av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar till följd av arbetsolycksfall och yrkessjukdom:

 • inkomstbortfall (dagpenning och olycksfallspension)
 • sjukvårdskostnader (bl.a. läkararvoden, läkemedel)
 • medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering
 • bestående men (menersättning)
 • familjepension
 • begravningsbidrag.

Visste du detta?

Det  inträffar i regel fler olycksfall på fritiden än i arbetet. Dessutom är de anställda betydligt oftare sjukskrivna på grund av en sjukdom än ett olycksfall. Det lönar sig att komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet med en Sjukvårdsförsäkring för anställda och en Reseförsäkring. ​

Hur du förebygger arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Varje år inträffar det cirka 120 000 olycksfall eller fall av yrkessjukdomar i Finland. Hur många av dem inträffar i ditt företag?

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.